Maliye Bakanlýðý'nca bazý kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayan 7020 sayýlý kanunla ilgili vergi daireleri 24.00'e kadar hizmet vermeye 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:52