En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ünlü alýþveriþ sitesine siber saldýrý: 6,5 milyon kiþinin bilgileri çalýndý

27 Eylül 2018 Perşembe 20:22
26 0
Ünlü alýþveriþ sitesine siber saldýrý: 6,5 milyon kiþinin bilgileri çalýndý

Türkiye dahil 80 ülkeden kullanýcýsý olan online ABD’li moda perakendecisi SHEIN’ýn siber saldýrýya uðrayarak, 6,5 milyon kullanýcýsýnýn bilgilerinin çalýndýðý belirtildi.

Türkiye dahil 80 ülkeden kullanýcýsý olan online ABD’li moda perakendecisi SHEIN’in siber saldýrýya uðrayarak, 6,5 milyon kullanýcýsýnýn bilgilerinin çalýndýðý açýklandý. SHEIN, Türkiye dahil 80 ülkeye online satýþ yapýyor.

2008 yýlýnda kurulan ABD’li moda perakendecisi SHEIN siber saldýrýya uðradýðýný açýkladý. Türkiye’den de pek çok kiþinin de alýþveriþ yaptýðý giyim sitesi, yaklaþýk 6.5 milyon kullanýcýsýnýn kiþisel bilgilerinin ve þifrelerinin çalýndýðýný duyurdu. Sözkonusu saldýrýnýn, bu yýlýn Haziran ayýndan Aðustos ayýnýn baþýna kadar olan sürede gerçekleþtirildiði bildirildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0