En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ÝÝT Genç Giriþimcilik Fuarý Türkiye'de gerçekleþtirilecek

28 Kasım 2017 Salı 17:58
20 0

Konuya iliþkin yapýlan açýklamaya göre, Birleþmiþ Milletler (BM)koordinasyonunda ve Türkiye'nin ev sahipliðinde Antalya'da bir otelde düzenlenen, "9'uncu BM Küresel Güney-Güney Kalkýnma Fuarý" kapsamýnda, Ýslam Konferansý Diyalog ve Ýþbirliði Forumu (ÝKGF-DÝ) ve Türkiye Teknoloji Takýmý (T3) Vakfý arasýnda, ÝÝT Genç Giriþimcilik Fuarý'nýn Eylül 2018'de Türkiye'de gerçekleþtirilmesi kararý alýndý.

Bu kapsamda düzenlenen törende, IKGF-DÝ Genel Direktörü Elmaddin Mehdiyev ve T3 Vakfý Baþkaný Mehmet Fatih Kacýr mutabakat zaptýný imzaladý.

Ýmza töreninde konuþan BM Güney-Güney Ýþbirliði Direktörü ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jorge Chediek, ÝKGF-DÝ ile 2016 yýlýnda imzaladýklarý mutabakat zaptýnýn meyvelerini verdiðini ifade ederek, ÝÝT Genç Giriþimcilik Fuarý'na, BM olarak katký sunacaklarýný söyledi.

ÝKGF-DÝ Baþkaný Büyükelçi Elþad Ýskandarov ise anlaþmanýn Müslüman gençliðin küresel ölçekte maruz kaldýðý fýrsat eþitsizliðine, üst düzey eðitime ve gerekli desteðe ulaþamama gibi sorunlarýna stratejik bir çözüm ortaya koyduðunu belirterek, bunu, Müslüman genç giriþimcilerin yetiþtirilmesinde yapý taþý olacak giriþim olarak niteledi.

Etkinlikte, teknoloji alanýnda giriþimcilik yapmak isteyen ÝÝT üyesi ülke vatandaþý gençlerin 6 haftalýk yoðun online eðitim ve önde gelen teknoloji ustalarýndan alacaklarý birebir eðitimden sonra dünyanýn önde gelen yatýrýmcýlarýyla ÝÝT Genç Giriþimcilik Fuarý'nda bir araya gelerek projelerine yatýrým elde etme fýrsatý yakalayacaklarý belirtildi. Ayrýca, baþarýlý projelerin TT3 Vakfý Genç Giriþim Geliþtirme Merkezi'nde hýzlandýrma ve þirketleþme programýna katýlým fýrsatý da yakalayacaklarý kaydedildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0