En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ýþ güvenliði olmayan 1.776 madene kilit

04 Aralık 2018 Salı 00:52
48 0
Ýþ güvenliði olmayan 1.776 madene kilit

Ýþ kazalarýnýn en fazla görüldüðü madencilik sektöründe denetimler hýzla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardýmcýsý Mithat Cansýz, maden tesislerinde denetimlerin artýrýldýðýný belirterek, “2018’de 7 bin 525 maden ruhsatýný yani 10 bin 500 maden ocaðýný denetledik. Güvenliði tehdit eden bin 776 iþletmenin faaliyetlerini durdurduk” dedi.

Denetimlerin objektif olarak belirli usul ve esaslar çerçevesinde yapýlmasý için bir kitapçýk hazýrladýklarýný ifade eden Cansýz, “Bütün personel buna göre denetim yapýyor. Geçmiþ yýllara göre daha sýký ve objektif denetleme yapýyoruz. Biz 2023’e geldiðimizde yýlda 14 bin sahanýn nitelikli ve objektif bir þekilde denetlenmesini hedefliyoruz. Bu her yýlda ortalama iki defa denetleme demektir” dedi.

Ýþletme güvenliði saðlanmayan madenlere karþý “sýfýr tolerans” uygulamasý kapsamýnda birçok denetim ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Cansýz, madenleri risk gruplarýna göre mavi, sarý ve kýrmýzý olmak üzere üçe ayýrdýklarýný söyledi. Cansýz, daha önce 2-3 yýlda bir denetlenen ruhsat sahalarýnýn artýk risk büyüklüðüne baðlý olarak düzenli bir þekilde denetlendiðini dile getirdi. Yapýlan denetlemeler için alanda en az 5 yýl çalýþmýþ 70 uzman istihdam ettiklerini dile getiren Cansýz, 180 uzmanýn daha bakanlýk bünyesine katýlacaðýný ve yetkin personel istihdamýnýn devam edeceðini kaydetti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0