En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ýþletme gelirini en fazla artýran kulüp Galatasaray

15 Ocak 2019 Salı 15:38
269 0
Ýþletme gelirini en fazla artýran kulüp Galatasaray

Uluslararasý denetim, vergi ve danýþmanlýk þirketi KPMG Küresel Spor Danýþmanlýðý Bölümü Football Benchmark ekibi tarafýndan 2017-2018 sezonunun iþ performanslarýnýn deðerlendirildiði "Avrupa Þampiyonlarý 2019 Raporu" yayýmlandý.

Avrupa'nýn önde gelen sekiz liginin þampiyonlarýnýn iþ performansý göstergelerinin incelendiði raporda, FC Barcelona, FC Bayern München, FC Porto, Galatasaray SK, Juventus FC, Manchester City FC, Paris Saint-Germain FC and PSV Eindhoven takýmlarýnýn performans karþýlaþtýrýlmasý yapýldý.

Rapora göre, söz konusu 8 takým arasýnda 2017-2018 sezonunda en yüksek iþletme gelirini 689 milyon euro ile Barselona elde etti. Bu takýmý 596 milyon euroyla Bayern München, 568 milyon euroyla Manchester City takip etti.

Söz konusu sezonda iþletme gelirini bir önceki yýla göre en fazla artýran takýmlar sýralamasýnda yüzde 19 ile Galatasaray birinciliðe yerleþirken, yüzde 12'yle Paris Saint Germain ikinci oldu.

Ticari gelirler söz konusu 8 Avrupa þampiyonu takýmýnýn 6'sý için çok önemli bir gelir kaynaðýný temsil ederken, Juventus yüzde 21 ve Porto yüzde 43 olmak üzere yýllýk bazda ticari gelirlerinde ciddi büyüme kaydetti.

Öte yandan en yüksek personel maliyetine de 562 milyon avroyla Barcelona sahip olurken, bu rakam yýllýk bazda yüzde 42'lik artýþý ortaya koydu. Barcelona'nýn personel maliyetlerinin operasyon gelirlerine oraný yüzde 81 düzeyinde gerçekleþti.

Rapora göre, Avrupa'daki en iyi futbol kulüplerinin personel maliyetleri artmasýna raðmen, ticari faaliyetlerdeki çeþitlenmeden dolayý elde ettikleri iþletme gelirleri yükseliyor.

Barcelona'nýn toplam geliri 689 milyon euroya ulaþýrken, personel maliyeti 562 milyon euro oldu. Kulüp 13 milyon kar açýklarken, takýmýn kadro deðeri 1 milyar 101 milyon euro oldu ve sosyal medya da takipçi sayýsý da 225 milyon kiþiye ulaþtý.

Bayern Münih 596 milyon avroluk gelir toplarken, personel masrafý 303 milyon euro oldu. 22 milyon euro kar eden takýmýn kadro deðeri 764 milyon euro düzeyinde gerçekleþti. Sosyal medyada takýmý takip eden kiþi sayýsý da 72 milyona çýktý.

Galatasaray’ýn gelirleri ise 114 milyon euro olarak kayýtlara geçti. 49 milyon euro zararý olan Galatasaray'ýn kadro deðeri de 83 milyon euro oldu. Galatasaray'ýn sosyal medyada takipçi sayýsý 27 milyon kiþiye ulaþtý.

Bilet fiyatlarýnýn düþük olmasýnýn etkisiyle Bayern Münih’in stadyum doluluk oraný yüzde 100 olmasý dikkati çekti. Bu oran Barcelona'da yüzde 66'da ve Galatasaray'da yüzde 79 düzeyinde kaldý. Galatasaray'ýn gelirlerinin yüzde 25'i maçlardan gelirken, yüzde 32 yayýn haklarýndan ve yüzde 43'de ticaret ve diðer faaliyetlerden oluþtu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0