En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ýþsizlik maaþý alma þartlarý deðiþti mi 2019 Ýþsizlik maaþý hesaplama Ýþkur baþvurusu nasýl yapýlýr

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:20
55 0
Ýþsizlik maaþý alma þartlarý deðiþti mi 2019 Ýþsizlik maaþý hesaplama Ýþkur baþvurusu nasýl yapýlýr

Ýþsizlik maaþý son dakika düzenleme nedir? Ýþsizlik maaþý baþvuru için hangi þartlar aranýyor? Ýþsizlik maaþý baþvurusu nasýl yapýlýr? Ýþkur'un verdiði iþsizlik maaþý nasýl alýnýr? Ýþsizlik maaþý ne kadar, kimler alabilir, þartlarý neler olacak? Askerlik nedeniyle iþten ayrýlanlar iþsizlik maaþý alabilir mi? Hizmet süresi kaç gün olacak? Ýþsizlik maaþý nasýl hesaplanacak? sorularýn yanýtlarý merak konusu oldu. Alýnan son dakika bilgisine göre; iþsizlik maaþý almak için þartlar deðiþiyor. Yeni yasaya göre son 120 gün iþten çýkartýlmamak yeterli olacak. Ýþsizlik maaþý ile ilgili yapýlan deðiþikliklerin detaylarýný bu haberimizde derledik. Sigorta primini ödedikten sonra alýnmaya hak kazanýlan Ýþsizlik maaþý baþvurusu için belli þartlarýn taþýnmasý gerekiyor. Ayný zamanda Hesaplanan ödenek miktarý, aylýk asgari ücretin brüt tutarýnýn yüzde seksenini geçmiyor. Ýþsizlik maaþýnýn üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düþük iþsizlik maaþý ise 659 lira iken 710 TL oldu. Buna göre, 2017 yýlýnda iþsizlik maaþýnýn üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükselmiþti. Ýþsizlik maaþý son dakika haberleri ve yeni geliþmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Ýþsizlik maaþý almak için þartlar deðiþiyor. Yeni yasaya göre son 120 gün iþten çýkartýlmamak yeterli olacak. Geçtiðimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarýsý ile iþsizlik maaþýndaki 120 gün kesintisiz þartý kaldýrýlarak iþlemler kolaylaþtýrýlýyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazýsýna göre böylece hizmet sözleþmesi 120 gün devam eden herkes maaþ alacak.

Ýþsizlik maaþý alabilmek için son 3 yýl içinde farklý iþyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödenmiþ olmasý isteniyor. Buna ilaveten son 120 günde kesintisiz prim isteniyor. Ancak bu yeni yasa ile hizmet akdinin devamý þeklinde deðiþtiriliyor.

Maaþýn süresi yatýrýlan prime göre deðiþiyor. Buna göre son 3 yýlda 600 gün primi olan çalýþan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yýlýn tamamýnda, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca iþsizlik maaþý alabilir.

Rakam çalýþanýn maaþýna göre deðiþiyor. Yüksek maaþ alan çalýþanlarýn iþsizlik ücreti de yükseliyor. Ancak burada bir sýnýr da var.

Ýþsizlik maaþýný almak isteyen kiþilerin en son çalýþtýðý iþinde 120 gün aralýksýz çalýþmýþ ve sigorta priminin de ödenmiþ olmasý gerekiyor. Bunun yanýnda iþten atýlan ve önceki 120 gün aralýksýz olarak sigorta primi yatmýþ olan bir kiþinin, iþsiz kalmadan önceki çalýþma süresi hesaba katýldýðýnda, 3 yýl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiþ olmasý gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kiþiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kiþiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapýlmýþ kiþiye de 10 ay iþsizlik maaþý baðlanýr ve bu süre boyunca bu personel iþsizlik maaþýndan faydalanýr.

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalýþmýþ olmak,

- Son üç yýl içinde en az 600 gün süre ile iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakýn ÝÞKUR birimine þahsen ya da elektronik ortamda baþvurmak, gerekmektedir. Ýþsizlik sigortasýna baþvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakýn ÝÞKUR birimine baþvurmak gerekmektedir.

Asgari ücret artýnca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazý ücretler de arttý. Ýþsizlik maaþý, en düþük 811 lira oldu. Ýþsizlik maaþýnýn üst sýnýrý ayný dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.

Ýþsizlik maaþý, iþsiz kalan kiþinin son dört aydaki ortalama brüt kazancýnýn yüzde 40'ý olarak hesaplanýyor. Bu kiþinin maaþý ne kadar yüksek olursa olsun alacaðý iþsizlik maaþý asgari ücretin brüt tutarýnýn yüzde 80'ini geçemiyor.

Evdeki kiþi baþýna gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Saðlýk Sigortasý primi ödemeyerek saðlýk hizmeti alabilecek. Kiþi baþý gelir 676 lira ile 2029 lira arasýnda olanlar ise asgari ücretin 3'te 1'inin yüzde 12'si oranýnda yani 81 lira ödeyerek saðlýktan yararlanabilecek.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0