En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ýcat çýkaran KOBi’lere 100 milyon lira kaynak

15 Haziran 2018 Cuma 01:13
25 0
Ýcat çýkaran KOBi’lere 100 milyon lira kaynak

Hazine Müsteþarlýðý ile TÜBÝTAK ‘Tech-InvesTR Programý’ baþlattý. Program kapsamýnda icat çýkaran KOBÝ’lere ilk etapta 100 milyon lira daðýtýlacak. Özlü, KOBÝ baþýna hibe destek tutarýnýn asgari 2 milyon lira olacaðýný söyledi.

Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aþama Yatýrým Fonu hayata geçiyor. Giriþim Sermayesini Destekleme Programý olarak da adlandýrýlan programýn imza töreni Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Faruk Özlü’nün katýlýmýyla yapýldý. Ýmza töreninde konuþan Faruk Özlü, teknoloji tabanlý erken aþama giriþimlere yatýrým yapacak giriþim sermayesi fonlarýný teþvik edeceklerini belirterek “TÜBÝTAK tarafýndan bu yýl 100 milyon liralýk bir bütçeyle çaðrýya çýkacaðýz. TÜBÝTAK’ýn, çaðrý kapsamýnda her bir kuruluþa aktaracaðý hibe tutarý asgari 2 milyon, azami 20 milyon lira olacak” dedi.

Programýn temel amacýnýn Türkiye ekonomisine katma deðer saðlayacak bilgi, teknoloji ve ürün potansiyelini geliþtirmek olduðuna iþaret eden Özlü, “Teknoloji tabanlý erken aþama giriþimlere yatýrým yapacak giriþim sermayesi fonlarýný teþvik edeceðiz. Bir yanda teknoloji, bir yanda giriþim, diðer yanda sermaye fonlarýný birbiriyle eþleþtireceðiz” diye konuþtu.

Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek ise Tech-InvesTR programýna iliþkin, “Türkiye’nin altyapý sorunlarýný önemli ölçüde çözdük. Hastanelerin fiziki ihtiyaçlarý, derslik ve üniversite sayýsý gibi sorunlarý çözüyoruz. Þimdi nitelik zamaný. Ýþte bugünkü imza niteliði artýrmaya, Türkiye’yi katma deðer zincirinde yukarýya taþýmaya, bilgi ve teknoloji yoðun üretime yönelik güçlü bir adým” dedi.

Hazine Müsteþarý Osman Çelik ise programýn TÜBÝTAK ve Hazine’ce eþ zamanlý yürütüleceðini belirterek “Bu program kapsamýnda inovasyon ve teknoloji odaklý giriþimciler ve KOBÝ’lerimize Hazine tarafýndan giriþim sermayesi fonlarý aracýlýðýyla kaynak aktarýlacak. Bu kaynaðýn minimum 200 milyon lira olmasýný öngörüyoruz ve bu kapsamda toplam fon büyüklüðünün ise 500 milyon lirayý bulmasýný hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0