En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ÝHH Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýsý Yemelek: Ýdlib'de yaþayan Suriyelilerin gözü kulaðý Türkiye'de

14 Eylül 2018 Cuma 20:21
28 0
ÝHH Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýsý Yemelek: Ýdlib'de yaþayan Suriyelilerin gözü kulaðý Türkiye'de

Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýsý ve ÝHH Suriye Koordinatörü Erhan Yemelek, 'Ýdlib'de yaþayan Suriyelilerin gözü kulaðýnýn Türkiye'de olduðunu belirterek, 'Türkiye'nin, Ýdlib konusunda ne yapacaðýna bakýyorlar. Bundan yüzyýl sonra tarih kitaplarý, Suriye halkýnýn destansý direniþini yazacak. Bunun yanýnda Rusya'nýn, Ýran'ýn ve Türkiye'nin nerede durduklarýný da yazacak.'dedi.

Konya'da faaliyet yürüten çok sayýda sivil toplum kuruluþu (STK), Konya ÝHH Ýnsani Yardým Derneði öncülüðünde bir otelde gerçekleþtirilen toplantýda, Ýdlib konusunu ele aldý.

ÝHH Vakfý Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Suriye Koordinatörü Erhan Yemelek, burada yaptýðý konuþmada, Suriye'deki savaþýn ümmetin gündeminden düþtüðünü, birkaç kiþinin öldüðü saldýrýlarý artýk kimsenin önemsemediðini, 50 veya 100 kiþinin öldüðü saldýrýlarýn gündeme geldiðini belirtti.

Ýdlib'de 3 milyondan fazla insanýn yaþadýðýna dikkati çeken Yemelek, "Ýdlib, Suriye halký için ne kadar önemliyse, Türkiye için de o kadar önemlidir. Ýdlib, Türkiye'nin son kalesidir. Biz bugün Ýdlib'i kaybedersek yarýn Zeytin Dalý ve Fýrat Kalkaný bölgelerini de elimizde tutamayýz. Ýdlib düþerse, diðer bölgeler de düþecektir." ifadelerini kullandý.

Rusya, Ýran ve Esed Rejimi tarafýndan, Ýdlib'e yönelik geniþ çaplý bir saldýrýnýn olmasý durumunda, yüzbinlerce Suriyelinin Türkiye sýnýrýna akýn edeceðini vurgulayan Yemelek, þu anda yarým milyondan fazla Suriyeli mültecinin yaþadýðý sýnýrda, tarihi bir insanlýk krizinin yaþanabileceðini söyledi.

Suriye'nin, dünya devletlerinin kozlarýný paylaþtýðý bir arenaya dönüþtüðünü vurgulayan Yemelek, "Ýdlib'de yaþayan Suriyelilerin gözü kulaðý Türkiye'de. Türkiye'nin, Ýdlib konusunda ne yapacaðýna bakýyorlar. Bundan yüzyýl sonra tarih kitaplarý, Suriye halkýnýn destansý direniþini yazacak. Bunun yanýnda Rusya'nýn, Ýran'ýn ve Türkiye'nin nerede durduklarýný da yazacak." diye konuþtu.

Konya ÝHH Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Hasan Hüseyin Uysal da çok geç kalmadan tüm STK'lerin bir araya gelerek Ýdlib için hazýrlýk yapmasý ve acil ihtiyaçlarýn belirlenmesi gerektiðini bildirdi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0