En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

`Ýslami finans sektörü hýzla büyüyor`

28 Kasım 2017 Salı 12:47
21 0
`Ýslami finans sektörü hýzla büyüyor`

Ýslami Bankacýlýk ve Finansal Kurumlar Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, Ýspanya'nýn Barcelona kentinde gerçekleþtirilen 11. Akdeniz Ekonomi Liderleri Haftasý (MedaWeek) etkinliðinde yaptýðý açýklamada, Ýslami finans sektöründeki büyümeyi ve geleceðe iliþkin beklentileri deðerlendirdi.

Konseyin her yýl Ýslami finans konusunda farklý ülkelerde toplantýlar gerçekleþtirdiðini anýmsatan Belatik, gelecek yýlki global forumunun nisanda Türkiye'de yapýlacaðýný söyledi.

"Ortadoðu bu pazarýn büyük kýsmýna sahip ama son 3-5 yýldýr büyüme özellikle Ortadoðu dýþýndaki ülkelerde gerçekleþiyor. Ýslami finans sektörü hýzla büyüyor. Türkiye, Endonezya, Orta Asya ve Afrika bizler için çok önemli. Sektörün bu ülkelerde büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Çünkü halen Ýslami bankacýlýk çok büyük deðil."

"Bu normal deðil. Bunu Ýslami finansta yapamazsýnýz. Yapacaðýnýz her þey varlýða dayanmalý. Ýþlemleriniz gerçek varlýklara, aktiflere göre olmalý. Ýslami finansý uygularsanýz finansal krizlerle karþýlaþmazsýnýz. Çünkü Ýslam bankacýlýðý finansal krizlere karþý daha dirençli. 2008 krizi baþlarda finansal boyuttayken Ýslami finans bilinmiyordu. Sonrasýnda finansal sorunlar ekonomik krize dönüþünce sektörün adý duyulmaya baþlandý. IMF ile de son 2-3 yýldýr mali istikrar üzerine çalýþýyoruz."

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0