En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ýstanbul’da 50 bin drone uçacak

12 Ekim 2017 Perşembe 02:01
23 0

Google’nin gelecek bilimcisi Thomas Frey, yakýn zamanda Ýstanbul gibi büyük þehirlerde 50 bin drone’nin uçacaðýný söyledi. ÝTO’da konuþan Frey “Ambulans þoförü, kurye ve polisler, mesleðini drone’lara kaptýracak” dedi.

Da Vinci Enstitüsü Direktörü ve Google gelecek bilimcisi (fütürist) Thomas Frey, drone’larýn ilerleyen yýllarda insanlýða daha nitelikli hizmet vereceðini belirterek “Yakýn bir gelecekte Ýstanbul dahil büyük þehirlerde 50 bin drone uçacak ve yüzden fazla alanda insanlarýn hayatýna deðecek. Kurye, ambulans þoförü, polis ve ev taþýyýcýlar mesleklerini drone’lara kaptýracak” dedi. Frey, Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn (ÝTO) düzenlediði Futuristanbul etkinliðinde gelecek hakkýnda öngörülerini paylaþtý. Teknolojinin insan hayatýnýn her alanýnda deðiþime yol açtýðýný hatýrlatan Frey, teknolojinin demokrasinin geliþimine de katký sunacaðýný belirterek, “Online oylama konusu yakýn gelecekte seçimleri daha proaktif hale getirebilir. Ülke baþkanlarýnýn seçimi için ülkeler online seçimler yapabilir, olimpiyat oyunlarýnýn hangi ülkede yapýlacaðý bu yolla belirlenebilir. Ýnsanlar evlerinde ya da yolda mobilden oyunu vererek demokratik hakkýný kullanabilir” diye konuþtu.

Frey, “Ben 2023’e kadar 2 milyar iþin ortadan kaldýrýlacaðýný söylemiþtim. Bunu 2 milyar kiþi iþsiz kalacak demek için söylemedim. Ýnsanlarý uyandýrmak için söyledim. Ýnþaatlarda kullanýlan su terazisi artýk mobil aplikasyonlarla indirilebiliyor. Artýk ustalara olan ihtiyacýmýz azalýyor” örneðini verdi. Gelecek nesiller için gereken iþ kollarýnýn sanal gerçeklik, sensör teknolojileri, 3 boyutlu yazýcýlar ve drone’lar gibi endüstrilerden geleceðini ifade eden Frey, drone’lara ilgili “Drone’lar þu anda sadece teslimat aracý olarak kullanýlýyor. Gelecekte drone’lar acil durum kurtarmalarý için kullanýlacak, yangýnlarý önleyebilecek. Drone ambulanslar yakýnda geliyor.”

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0