En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Þeker fabrikalarýna biz de talibiz

13 Mart 2018 Salı 01:06
42 0
Þeker fabrikalarýna biz de talibiz

Bakanlýða baðlý Tarým Kredi satýþý planlanan þeker fabrikalarýný incelemeye aldý. Tarým Bakaný Fakýbaba “Þartlarýmýz uyduðu takdirde Tarým Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayý da biz almayý düþünüyoruz” dedi.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref Fakýbaba, þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesiyle daha fazla küspe üretileceðine, üretimin artacaðýna ve fiyatlarýn düþeceðine inandýðýný belirterek, bu alanda çalýþan kiþi sayýsýnýn çoðalacaðýný, üretimin artacaðýný ve fiyatlarýn daha fazla düþeceðini, bunun da çiftçi ve ülke için faydalý olacaðýný söyledi.

“Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý olarak biz de talipli olacaðýz. Þartlarýmýz uyduðu takdirde Tarým Kredi Kooperatifleri olarak birkaç fabrikayý biz almayý düþünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümeti mutlaka halkýn lehine olan kararlarý alan bir hükümettir. Þeker fiyatlarý düþecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktýr, sayý artacaktýr, üretim artacaktýr ve niþasta bazlý þekerle rekabet oranýmýz çok daha iyi olacaktýr, niþasta bazlý þekere ihtiyaç daha fazla azalacaktýr. Çünkü fiyatlarý düþürmüþ olacaðýz. Bu baðlamda inandýðým þeyi söylüyorum, bu þekilde özelleþtirmenin Türkiye’ye, çiftçiye zararý yoktur, faydasý vardýr.”

Þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesine de deðinen Fakýbaba, “8’i özel bazý kooperatiflerin elinde, 25 tane de devletin elinde fabrika var. Bu 8 özel fabrika 1 milyon ton, bizim elimizdeki 25 fabrika ise 1 milyon 400 bin ton þeker üretiyor. Devlet olarak özel sektörle yarýþmak zorundasýnýz. O zaman biz Türkiye’deki bütün özel sektörleri kapatalým... Bu doðru bir olay mý? Rekabetin olmasý lazým. Bütün þeker fabrikalarý özelleþtirilsin mi? Hayýr. Stratejik ürünlerde mutlaka devletin regülasyon görevini yapmasý lazým” deðerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0