En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

2018 ÞOK aktüel ürünler indirim listesi ÞOK aktüel 3 Ekim ürünler indirim kataloðu

30 Eylül 2018 Pazar 14:32
26 0
2018 ÞOK aktüel ürünler indirim listesi ÞOK aktüel 3 Ekim ürünler indirim kataloðu

King Blender Seti 125 TL. Dolap Ýçi Raf; 7,95 TL. Üçsan Plastik Örgü Desenli Ekmek Sepeti 3,95 TL. Paþabahçe Ölçü Kabý 9,95 TL. Paþabahçe Kase 8,95 TL. Borcam Paþabahçe Boton Kek Kalýbý 12,90 TL. Borcam Kek Kalýbý 12,90 TL. Üçsan Derin Dondurucu Saklama Kabý 4,95 TL. Kare Derin Saklama Kabý 6,95 TL. 36-44 Numara seçenekli Bay-Bayan Ayakkabý Çeþitleri 24,90 TL.

Özkovan Pratik Kapak Çiçek Balý 12,90 TL. Ýnci Ada Çayý 3,95 TL. Bahçývan Labne 1 Alana 1 Bedava avantajý ile 7,90 TL. Elvan 6x250ml Sade Gazoz 5,95 TL. Kupa Hediyeli Cafe Crown 11,95 TL. Bioblas Organicoils Þampuan Çeþitleri 9,90 TL.

Persil 8kg Çamaþýr Deterjaný 37,75 TL. Bingo Oksijenli Çamaþýr Suyu 750ml+Oksijenli Sprey 750 ml 11,95 TL. Omo Siyahlar için Sývý Deterjan 36 yýkama kapasiteli 38,90 TL yerine sadece 20 TL.

ÞOK neredeyse ayda 2 kere müþterilerine King Blender Seti satýþý yapýyor. Her geldiðinde de 2.günü göremeyen hemen satýlan blender seti, kalitesi, performansý ve uygun fiyatýyla birlikte mutfaklarýn vazgeçilmezi olarak öne çýkýyor. El blenderi ve parçalayýcýdan oluþan King blender setinde Isýya dayanýklý paslanmaz çelik bulunuyor. Bu sayede herhangi bir þekilde yýpranma, paslanma, çürüme, yanma, kokma gibi durumlar meydana gelmiyor. Ürün ne kadar ýsýnýrsa ýsýnsýn, tek bir belirti bile meydana gelmeyecektir. 0.5 litrelik doðrayýcý haznesi bulunuyor. Çok büyük bir hazne diyemeyiz. .Çünkü rakipleri 0.8 litre, 1 litre gibi hazneler sunmakta. Ürün 1100 Watt güçte çalýþýyor ve 2 farklý hýz ayarý var. Ýsterseniz normal hýzda, isterseniz de turbo hýzda çalýþtýrabilirsiniz. Doðranmasýnda zorluk çekeceðiniz malzemeleri turboda, normal doðranabilecekleri ise normal mod da çalýþtýrýn. Fiyatý 125.00 TL.

Kek, pasta, börek, çörek ne yaparsanýz yapýn kusursuz olmasý için detaylara ihtiyacýnýz vardýr. Öyle ki 1 mililitre fazla koyduðunuz veya az koyduðunuz yumurta dahi yapmýþ olduðunuz yiyecekte tat farklýlýðý yaratmaktadýr. Ölçüler bu hususta çok önemlidir. Eski usul 1 kaþýk, 2 bardak diye ölçü almak yerine bu ölçü kabýný alarak mililitresi mililitresine doðru ölçüde malzeme koyabilirsiniz. 1165 cc kapasitesi bulunan bu ürün 9.95 TL’ye satýlýyor.

900 cc ölçüsündeki görünüm olarak çok hoþ bir tasarýmý bulunan kase, dolaplarýnýzda ve mutfaklarýnýzda muhteþem takýmlar oluþturabilecek kadar güzel. Yemek masalarýnýn vazgeçilmezi kaseler, 2018 yýlýnýn sonlarýna yaklaþtýðýmýz þu günlerde git gide moda halini alýyor. 8.95 TL fiyatý bulunan kase Paþabahçe imzasýyla birlikte geliyor.

27x31x15 cm ölçüleri bulunan dolap içi raf, muhteþem derecede fonksiyonellik barýndýrýyor. Eðer dolap raflarýnýz yetersiz geliyorsa veya raf aralýðýnýz çok yüksekse bu dolap içi rafý alarak hem raf sayýsýný çoðaltabilir, hem de boþ görüntüyü ortadan kaldýrabilirsiniz. Sadece mutfak dolaplarý için deðil, banyo dolaplarý, hatta büyük kitaplýklar için bile kullanýlabilen bu raf çok uygun fiyata 7.95 TL’ye satýlýyor.

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aþan maðazamýz, 24 daðýtým merkezimiz ve 25.000’e ulaþan çalýþanýmýzla, müþterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamýna yakýnýný “tek yerden” ve evlerine en yakýn noktadan karþýlamalarýný saðlýyoruz.

Maðaza aðýmýzý, müþterilerimize daha etkili ulaþabilmek amacýyla sürekli ve hýzlý bir biçimde geniþletiyoruz.

2015’in baþýndan bu yana her gün ortalama 3 adet yeni maðaza açarak, 2015 yýlýnda net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni maðaza açtýk. Müþterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alýþveriþ deneyimi yaþatmak amacýyla son üç yýlda toplam 2.747 adet maðazamýzý da yenilemiþ bulunmaktayýz.

Tüketici hafýzasýnda tarihçesi olan ve geçmiþte ulusal marka niteliðine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çýkarak bu deðerleri yeniden ekonomiye kazandýrdýk. Köklü, nostaljik, marka algýsý güçlü ve her biri kendi alanýnda yüksek bilinirliðe sahip bu özgün markalarý, uygun fiyatlara müþterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarýmýz ile ulusal markalarý da bir arada bulundurarak, müþterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müþterilerimizin alýþveriþ ihtiyacýnýn tamamýna yakýnýný karþýlýyoruz. Müþterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaþabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanýnda ki uzmanlýðýmýz ile temin edilen mahsülleri “daðýtým merkezlerimizden maðazalarýmýza” 24 saat içerisinde müþterilerimize en taze biçimde ulaþtýrýyoruz.

Kiþisel bakým ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müþterilerimize bu alanda geniþ bir ürün çeþitliliði sunuyoruz.

Farklýlaþmýþ iþ modelimiz, “her gün düþük fiyat” politikamýz ve farklý formattaki kampanyalarýmýzla müþterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0