En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

25 bin öðretmen atamasý ne zaman yapýlacak MEB son dakika sözleþmeli öðretmen atama þartlarý neler

13 Şubat 2018 Salı 01:23
16 0
25 bin öðretmen atamasý ne zaman yapýlacak MEB son dakika sözleþmeli öðretmen atama þartlarý neler

25 bin öðretmen atamasý ne zaman yapýlacak? Öðretmen atamasý hakkýnda kesin bir duyuru yapýldý mý, tarih açýklandý mý? Milli Eðitim Bakanlýðý MEB Þubat ayýnda 25 bin öðretmen atamasý yapacak. Bakanlýðýnýn bu sene 20 bin öðretmen atamasý yapacaðý duyurulmuþtu ancak daha sonradan yeni gelen açýklama ile ek olarak bu sene 5 bin kiþilik öðretmen atamasýnýn daha yapýlacaðý belirtilmiþti. Fakat 5 bin kiþilik öðretmen atamasýnýn ücretli öðretmen statüsünde yapýlmasý bekleniyor. Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz 2018 Þubat ayýnda 20 bin öðretmen atamasýnýn müjdesini her fýrsatta yeniliyor. Bakan Yýlmaz'ýn bu sözleri sonrasý 20 bin öðretmen atamasýnýn kontenjanlarý merak edilmeye baþlandý. 20 bin atanacak öðretmenin branþlarý da netleþmeye baþladý. Milli Eðitim Bakanlýðý’nca 20 bin sözleþmeli öðretmen atamalarýnýn gerçekleþtirilmesiyle birlikte adaylar bekledikleri yeni öðretmen atamalarý için Milli Eðitim Bakanlýðý’ndan gelecek resmi açýklamayý bekliyor. 20 bin öðretmen alýmýnda oluþacak kontenjan daðýlýmýný tahmini olarak sizler için derledik. Ýþte o detaylar..

Milli Eðitim Bakanlýðý MEB Þubat ayýnda 20 bin öðretmen ya da 25 bin öðretmen atamasý yapacak. Peki Þubat atamasý kesin olarakhangi tarihte yapýlacak. Buna göre Milli Eðitim Bakanlýðý MEB tarafýndan halen bir duyuru yapýlmadý ancak tahmini olarak atamalarýn Þubat ayýnýn ikinci haftasýndan sonra yapýlacaðý ön görülmektedir.

Milli Eðitim Bakanlýðý MEB Þubat ayýna 20 bin - 25 bin öðretmen atamasý yapacak. Branþlara göre henüz kadro daðýlýmý yapýlmadý ancak yine diðer seneler gibi sýnýf öðretmenliði, ilköðretim matematik, matematik öðretmenliði, yabancý dil, okul öncesi öðretmenliði, rehberlik, fen bilgisi öðretmenliði, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eðitimi, türkçe ve biliþim teknolojileri branþlarýna atamalarýn yoðun olarak yapýlmasý bekleniyor.

20 bin öðretmen atamasý yaklaþýyor. Öðretmenlerin gözü önümüzdeki ay gerçekleþtirilecek olan 20 bin öðretmen atamasýnda. Hangi branþlara ne kadar öðretmen atanacaðý merak edilirken bir çok tahminde bulunmak mümkün. Son verilere göre en kesin atama yapýlacak branþlarý sizler için derledik.

Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan 2017 yýlýnda 10 bin ek öðretmen atamasý yapýlmazken tüm öðretmen adaylarý Þubat ayýnda açýklanacak olan 20 bin sözleþmeli öðretmen atamasý duyurusuna odaklandý. 2018 yýlýnda toplamda 20 bin sözleþmeli öðretmen atamasý yapýlacaðý geçtiðimiz haftalarda açýklanmýþ ve 20 bin atama için ilk duyurunun Þubat ayýnda yayýnlanacaðý belirtilmiþti.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun Ýrgil Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan “Þubat atamasýnda öðretmen branþ daðýlýmý” hususu ile ilgil soru önergesi verdi. 2018 Þubat öðretmen atamasýnda hangi branþtan ne kadar öðretmen alýnacak sorusunu yönelten Ýrgil’e cevap Bakanlýktan geldi. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan verilen cevapta ise þu ana kadar alýnacak öðretmen kontenjanlarý arasýnda bir daðýlým yapýlmadýðý görüldü.

Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz geçtiðimiz aylarda katýldýðý televizyon programýnda öðretmen atamalarý ve ihtiyaç duyulan branþlar hakkýnda ipuçlarý vermiþti. Bakan Yýlmaz'ýn bu açýklamalarý ýþýðýnda Þubat atamasý branþ daðýlýmý hakkýnda tahminler gelmeye baþladý. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun Ýrgil Þubat 2018’de duyurusu yapýlacak olan 20 bin sözleþmeli öðretmen atamasý branþ daðýlýmý konusunu Meclis gündemine taþýdý. TBMM Eðitim Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Ceyhun Ýrgil’in soru önergesine MEB cevap verdi.

“Ýl milli eðitim müdürlükleri kendi illerine ayrýlan kontenjan ölçüsünde atama yapýlacak alanlar ile bu alanlara atanacaklarýn istihdam edileceði eðitim kurumlarýný belirlemektedir. Belirlenen bu eðitim kurumlarý atama döneminde sisteme yansýtýlarak atanacak öðretmen adaylarýnýn tercihine sunulmaktadýr. Bu kapsamda henüz bir belirleme yapýlmamýþtýr”

Milli Eðitim Bakanlýðý merakla beklenen 20 bin öðretmen alýmýna iliþkin atama takvimi ile Branþ ve Kontenjan Daðýlýmýný açýkladý. Açýklanan daðýlýma göre toplam 20 bin 127 öðretmen adayýnýn atamasý gerçekleþtirilecektir. 2018 yýlýnda 20 bin öðretmen sözleþmeli olarak mülakat ile atanacak. 20 bin öðretmen atamasýnýn ardýndan atanan öðretmenler görev alacaklarý yerde en az 6 yýl duracak. 20 Bin Sözleþmeli Öðretmen Atamasý duyurusunun yapýlmasý beklenirken, bir taraftan da en çok kontenjan istenen branþlar araþtýrýlýyor.

Maliye Bakaný Naci Aðbal dün akþam genel kurulda CHP Mv. Sibel Özdemir'in öðretmen maaþlarý ve öðretmen atamalarý konusundaki sorusunu cevapladý. Bakan Aðbal 2018 için 20 bin öðretmen atamalarý planlandýðýný vurguladý.

Atamalar konusunda, bizim þu andaki bütçe planlamamýza göre 20 bin öðretmen atamasýný 2018 yýlýnda planlamýþ durumdayýz. Maliye Bakaný Naci Aðbal dün akþam genel kurulda CHP Mv. Sibel Özdemir'in öðretmen maaþlarý ve öðretmen atamalarý konusundaki sorusunu cevapladý. Bakan Aðbal 2018 için 20 bin öðretmen atamalarý planlandýðýný vurguladý.

Atama bekleyen öðretmenlerle ilgili Milli Eðitim Bakaný Ýsmet YILMAZ'ýn açýklamalarýnýn ardýndan öðretmen atama tarihine ve atama kontenjanlarýna iliþkin bilgiler merak edilmeye baþlandý. Atamasý yapýlacak olan 20 bin 127 öðretmenin atama kontenjanlarý, geçmiþ dönemlerde gerçekleþtirilen atamalar ve öðretmen ihtiyaçlarý üzerinden deðerlendirildiðinde kontenjanlar için bazý ipuçlarý ve öngörüleri ortaya koymaktadýr.

20 bin öðretmen atamasý öncesi Milli Eðitim Bakanlýðý 87.504 adet net öðretmen ihtiyacý olduðunu açýklamýþtý. Milli Eðitim Bakaný Ýsmet Yýlmaz, son yaptýðý açýklamada “Geçen yýl ne kadar öðretmen atadýk? 22 bin öðretmen atadýk. Bu yýl da 20 bin gibi bir rakamýn olacaðýný söyledik. 20 bin öðretmen atamasý için Þubat ayýnda duyurusunu yapacaðýz, Mayýs’ta da sýnava alýr ve sýnavý açýkladýktan sonra atamalarýný gerçekleþtireceðiz.” dedi.

20 bin öðretmen alýmýnda oluþacak kontenjan daðýlýmýný tahmini olarak sizler için derledik.

Ayrıca okuyun: Son dakika! Bursa'da tarihi çarşıda yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0