En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

5 bin TIR Ýstanbul’da mekik dokuyacak

15 Eylül 2018 Cumartesi 00:22
38 0
5 bin TIR Ýstanbul’da mekik dokuyacak

Ýstanbul Valisi Vasip Þahin, taþýnma sýrasýnda yollarýn kapatýlýp kapatýlmayacaðýna iliþkin açýklamasýnda “Gerekirse kapatacaðýz; ama, þu anda arkadaþlarýmýz tedbirlerle ilgili planlama çalýþmalarýna devam ediyor. Ama, kesin kapatýlacak diye henüz þu anda kesinleþmiþ bir planýmýz yok” ifadelerini kullandý.

Taþýnmayla ilgili toplantýlarýn sürdüðünü dile getiren Þahin, “Türk milleti birçok iþi, ilki baþardý bunu da sorunsuz atlatacaktýr” dedi. Üssü Atatürk Havalimaný olmayan havayollarý ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluþlarýn operasyonlarý durdurarak taþýnmasý 30 Ekim saat 03.00 ile 31 Ekim saat 23:59 arasý gerçekleþecek.

THY dýþýndaki, üssü Atatürk Havalimaný olan diðer havayolu kuruluþlar ve bunlara hizmet veren yer hizmet kuruluþlar ise operasyonlarý durdurarak, 30 Ekim saat 19.00 ile 31 Ekim saat 18.59 arasý taþýnacak.31 Ekim saat 02.00 ile saat 13.59 arasýnda THY ve yer hizmeti þirketi TGS’nin de taþýnmasý amacýyla 12 saatlik bir dönemde Atatürk Havalimaný’nda THY operasyonlarýný durduracak. Böyleece THY ve diðer þirketlerle beraber binlerce araç konvoylar halinde taþýnma için yollarda olacak.

Yeni Havalimaný için ilk araçlarýn taþýnma iþlemi dün baþladý. TEKNOFEST etkinliklerinde ve havalimanýnýn açýlýþ provalarýnda kullanýlmak üzere bir grup makine ve merdiven gibi aletler dün itibarýyla 20 TIR’la taþýndý. ‘Büyük Göç’ adý verilen 29 Ekim’deki taþýnmadan sonra ise THY 31 Ekim saat 14.00’den itibaren uçuþlara baþlayacak. Ýlk uçuþlar ise Ankara, Bakü ve KKTC’ye olacak. Öte yandan THY’nin operasyonlarýna baþlamasýndan 5 saat sonra üssü Atatürk Havalimaný olan diðer havayolu kuruluþlarý da 31 Ekim saat 19.00’dan itibaren operasyonlara baþlayacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0