En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

500 ortaklý þirketler halka açýlmýþ sayýlacak

05 Aralık 2017 Salı 11:51
33 0
500 ortaklý þirketler halka açýlmýþ sayýlacak

Paylarý borsada iþlem gören ortaklýklar ile kitle fonlamasý suretiyle halktan para toplayan ortaklýklar hariç olmak üzere pay sahibi sayýsý beþ yüzü aþan anonim ortaklýklarýn paylarý halka arz olunmuþ sayýlacak.

'Torba Tasarý' olarak bilinen 7061 sayýlý 'Bazý Vergi Kanunlarý ile Diðer Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun' Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

Buna göre, pay sahibi sayýsý en az beþ yüz olan kooperatif veya kooperatif birliklerinin paylarýn çoðunluðuna sahip olduðu anonim ortaklýklarýn paylarý halka arz olunmuþ sayýlacak. Bu ortaklýklar halka açýk ortaklýk hükümlerine de tabi olurlar. Bu fýkra kapsamýna giren anonim ortaklýklarla ilgili olarak pay sahibi kooperatif veya kooperatif birliði ayný olmak koþuluyla, her bir ortaklýk için ayrý ayrý veya ortaklýklarýn tamamý bakýmýndan yýllýk en az elli milyon Türk lirasý satýþ hasýlatý yapmýþ olma þartý aranacak.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0