En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Ýran açýklamasý: Ýran nükleer anlaþmasýnýn tümünü uygulama kararý aldýk

16 Mayıs 2018 Çarşamba 01:53
30 0
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Ýran açýklamasý: Ýran nükleer anlaþmasýnýn tümünü uygulama kararý aldýk

AB Dýþiþleri ve Güvenlik Politikalarý Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: Ýran nükleer anlaþmasýnýn tümünü iyi niyet ve yapýcý bir atmosfer içinde uygulama kararýmýzý (Ýran'la) teyit ettik. Ýran'a yönelik yasal ve ekonomik garantilerden bahsetmem mümkün olmayabilir. Ancak AB ve Ýran tarafý ciddi ve kararlý bir þekilde çalýþmaya devam edecek. AB ve Ýran nükleer anlaþmayý kýsa sürede kurtarmak için pratik çözüm arayýþýný sürdürüyor.

Avrupa Birliði (AB) Dýþiþleri ve Güvenlik Politikalarý Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Ýran nükleer anlaþmasýnýn tümünü iyi niyet ve yapýcý bir atmosfer içinde uygulama kararýmýzý teyit ettik." dedi.

Almanya, Fransa, Ýngiltere (E3) ve Ýran dýþiþleri bakanlarýyla görüþmeye ev sahipliði yapan Mogherini, toplantýnýn ardýndan basýna açýklamalarda bulundu.

Mogherini, "Ýran nükleer anlaþmasýnýn tümünü iyi niyet ve yapýcý bir atmosfer içinde uygulama kararýmýzý (Ýran'la) teyit ettik." diyerek, anlaþmayý önemli bir diplomatik kazaným olarak nitelendirdi.

Ýran ile E3 ülkeleri arasýnda konuya iliþkin diplomatik iliþkileri her düzeyde artýrma konusunda uzlaþtýklarýný belirten Mogherini, taraflarýn uzmanlarýnýn da çalýþmalara baþladýklarýný bildirdi.

Mogherini, gelecek hafta, Ýran'ýn da katýlýmýyla dýþiþleri bakan yardýmcýlarý düzeyinde Viyana'da bir toplantý yapacaklarýný ifade ederek, yarýn AB Komisyonu Kolej toplantýsýnda da konuyu ele alacaklarýný vurguladý.

Sadece AB düzeyinde deðil üyelerin kendi ulusal çýkarlarýný korumak için de tamamlayýcý önlemler üzerinde çalýþacaklarýna dikkati çeken Mogherini, Ýran ile ekonomik iliþkilerin derinleþtirilmesinin önemine iþaret etti.

Mogherini ayrýca Ýran ile ortak "hareket hattý" kurulacaðýný belirterek, bunun Ýran'dan petrol ticaretinin güvenliði ve Ýran'da bankacýlýk iþlemlerinin etkili biçimde saðlanmasýný kapsadýðýný söyledi.

ABD Baþkaný Donald Trump'ýn Ýran nükleer anlaþmasýndan çekilme kararýnýn ardýndan "çok zor bir ortamda" hareket ettiklerini aktaran Mogherini, "Ýran'a yönelik yasal ve ekonomik garantilerden bahsetmem mümkün olmayabilir. Ancak AB ve Ýran tarafý ciddi ve kararlý bir þekilde çalýþmaya devam edecek." diye konuþtu.

Mogherini, halihazýrda uzman gruplarýn çalýþmalara baþladýðýný, durumun aciliyetinin farkýnda olduklarýný dile getirerek, "AB ve Ýran nükleer anlaþmayý kýsa sürede kurtarmak için pratik çözüm arayýþýný sürdürüyor." ifadelerini kullandý.

ABD Baþkaný Donald Trump, 8 Mayýs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile Ýran arasýnda yapýlan nükleer anlaþmadan çekileceðini duyurmasýnýn ardýndan Ýran Dýþiþleri Bakaný Cevad Zarif, Çin ve Rusya'da temaslarda bulunmuþtu.

Ayrıca okuyun: Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Behram Kasými: ABD Dýþiþleri Bakaný Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli deðil

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0