En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ABD Adalet Bakanlýðý, AT&T-Time Warner birleþmesine karþý dava açtý

21 Kasım 2017 Salı 05:29
22 0
ABD Adalet Bakanlýðý, AT&T-Time Warner birleþmesine karþý dava açtý

ABD Adalet Bakanlýðýnýn, AT&T'nin Time Warner'ý satýn almasýna 'rekabet ve yaratýcýlýðý azaltýrken, fiyatlarý yükselteceði' gerekçesiyle Washington Federal Mahkemesinde tekel karþýtý dava açtýðý bildirildi. AT&T CEO'su Stephenson, 'Kariyerim boyunca birçok birleþme gerçekleþtirdim fakat ABD Adalet Bakanlýðý ile en temel gerçekler hakkýnda dahi bu kadar ihtilafa düþmedim. Burada hukukun üstünlüðü söz konusu.' dedi.

ABD Adalet Bakanlýðý, ülkenin en büyük telekomünikasyon ve eðlence þirketleri AT&T ile Time Warner'ýn birleþmesini durdurmak için dava açtý.

Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, AT&T'nin Time Warner'ý satýn almasýna "rekabet ve yaratýcýlýðý azaltýrken, fiyatlarý yükselteceði" gerekçesiyle Washington Federal Mahkemesinde tekel karþýtý dava açýldýðý bildirildi.

Açýklamada, ülke tarihindeki en büyük birleþmelerden biri olacak 108 milyar dolarlýk satýn almanýn "yasalarý ihlal edeceði" savunuldu.

Ayrýca açýklamada, ABD Adalet Bakan Yardýmcýsý Makan Delrahim'in, "Bu birleþme Amerikalý tüketicilere büyük zarar verir. Daha yüksek aylýk televizyon faturalarý ve tüketicilerin keyif aldýðý yeni yaratýcý seçeneklerin azalmasý anlamýna gelir." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlýðý, yaklaþýk iki hafta önce AT&T'ye Time Warner'ý satýn almasýna ancak CNN, CNN International, TNT, TBS ve HBO gibi kanallarý kapsayan Turner Broadcasting ya da DirecTV'yi satmasý halinde izin verileceðini duyurmuþtu. Turner Broadcasting, Time Warner’ýn ve DirecTV AT&T'nin çatýsý altýnda faaliyet gösteriyor.

AT&T'nin Ýcra Kurulu Baþkaný (CEO) Randall Stephenson, Adalet Bakanlýðýnýn þirketin Time Warner'ý satýn almasýna engel olmak için tekel karþýtý dava açmasýnýn ardýndan basýn toplantýsý düzenledi.

Mahkemede birleþmeyi savunacaklarýný belirten Stephenson, Bakanlýðýn kararýna sert eleþtirilerde bulunarak, "Kariyerim boyunca birçok birleþme gerçekleþtirdim fakat ABD Adalet Bakanlýðý ile en temel gerçekler hakkýnda dahi bu kadar ihtilafa düþmedim. Burada hukukun üstünlüðü söz konusu." dedi.

"Bu kararýn CNN ile iliþkili olduðuna yönelik birçok haber ve spekülasyon yapýldý ancak gerçekten bilmiyorum. Öte yandan, bu sorunun sürekli gündeme gelmesi kimseyi þaþýrtmamalý çünkü anti tröst kanunlarýnýn uygulanmasý açýsýndan çok ani bir deðiþimle karþý karþýyayýz."

Stephenson, dava açýlmasýna karþýn konuyu Adalet Bakanlýðý ile müzakere etmeyi sürdüreceklerini ancak Turner Broadcasting ya da DirecTV'yi satmayý düþünmediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0