En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ABD Enerji Bakaný'ndan Trump'a eleþtiri

16 Eylül 2017 Cumartesi 01:30
17 0
ABD Enerji Bakaný'ndan Trump'a eleþtiri

ABD Enerji Bakaný Rick Perry, Baþkan Donald Trump'ýn bütçe tasarýsý kapsamýnda ülkenin stratejik ham petrol stoklarýný satma teklifini eleþtirdi.

ABD Enerji Bakaný Rick Perry, ABD Ýç Güvenlik Bakanlýðýnda yaptýðý konuþmada, Trump'ýn 2018 mali yýlý bütçe tasarýsý kapsamýnda ülkenin stratejik petrol stoklarýný satma planýna karþý olduðunu belirtti.

Ülkenin stratejik petrol stoklarýnýn acil durumlar, küresel piyasada beklenmeyen arz kesintileri ve doðal afetler gibi önemli geliþmeler için saklandýðýný vurgulayan Perry, geçen ay ABD'nin petrol merkezi kabul edilen Teksas eyaletini etkisi altýna alan Harvey ile geçen hafta Florida eyaletini vuran Irma kasýrgalarýna dikkati çekti.

Bu kasýrgalar nedeniyle ABD'nin stratejik petrol stoklarýnýn öneminin daha da arttýðýna dikkati çeken Perry, "Bu iki kasýrga herkesin fikrini deðiþtirdi. Stratejik stoklarý tutma fikrinin büyük bir destekçisiyim ancak bütçe tasarýsýný ben hazýrlamadým. Baþkan Trump da onunla her konuda hemfikir olmam için beni bu göreve getirmedi." diye konuþtu.

ABD Enerji Bakanlýðý, Harvey Kasýrgasý nedeniyle Teksas eyaletinde durma noktasýna gelen ham petrol üretimi için 31 Aðustos'ta stratejik petrol stoklarýndan 5 milyon varillik ham petrolün satýlmasýný onaylamýþtý.

Trump'ýn bütçe tasarýsý ise þu anda 677 milyon varil olan ABD'nin stratejik ham petrol stoklarýnýn yaklaþýk yarýsýnýn kademeli satýlarak 2027'ye kadar 16,6 milyar dolarlýk gelir elde etmeyi amaçlýyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0