En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ABD'de gözaltýna alýnan göçmen çocuklarýn sayýsýnda rekor artýþ yaþandý

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
36 0
ABD'de gözaltýna alýnan göçmen çocuklarýn sayýsýnda rekor artýþ yaþandý

ABD'de gözaltýna alýnan göçmen çocuklarýn sayýsýnýn geçen yýlýn mayýs ayýna göre 5 kattan fazla arttýðý ortaya çýktý.

New York Times gazetesinin, ABD Saðlýk ve Ýnsani Ýþler Bakanlýðýndan alýnan bilgilere dayandýrdýðý haberine göre, ABD'ye yasa dýþý yollardan girdikten sonra ailelerinden ayrýlan çocuklarýn sayýsýnda gelen tepkiler nedeniyle azalma görülse de sýnýrda tutuklanan göçmen çocuklarýn sayýsý bugüne kadar görülmemiþ bir þekilde arttý.

ABD genelindeki göçmen çocuk gözaltý merkezlerinde geçen yýl mayýs ayýnda 2 bin 400 çocuk bulunuyordu. Bu sayý þu anda 12 bin 800'e ulaþtý.

Gözaltýna alýnan çocuklarýn sayýsýnda artýþ gözlenirken, ailelerine ya da sponsorlara teslim edilen çocuklarýn sayýsý ayný þekilde artýþ göstermedi.

Gözaltýndakilerin çoðunluðunun ABD sýnýrýný yalnýz geçen çocuklar olduðu, bazýlarýnýn ise Orta Amerika ülkelerinden gelen ergenler olduðu belirtildi.

Ülke genelinde gözaltýna alýnan çocuklarýn kaldýðý 100'den fazla merkezin doluluðu da geçen yýl yüzde 30 iken þu anda yüzde 90'a yükseldi.

Yetkililer, ABD'ye olabilecek yeni bir göç dalgasý durumunda merkezlerin kapasitesinin dolacaðý uyarýsýnda bulundu.

Haberde, tutuklu göçmen çocuklarýn sayýsýndaki bu sayýnýn artmasýnda ABD Baþkaný Donald Trump'ýn göçmen karþýtý politikalarýnýn da etkili olduðu vurgulandý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0