En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

ABD`nin petrol stoklarý son bir yýlýn zirvesinde

22 Kasım 2018 Perşembe 11:31
59 0
ABD`nin petrol stoklarý son bir yýlýn zirvesinde

ABD Enerji Enformasyon Ýdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarýnýn geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 1,1) artýþla 446,9 milyon varile çýktýðýný açýkladý. Böylece ülkenin ticariham petrol stoklarý Aralýk 2017'den bu yana ki en yüksek seviyesine ulaþtý.

Piyasa beklentisi stoklarýn 2,5 milyon varil artacaðý yönündeydi. Ham petrol stoklarý bir önceki hafta 10,3 milyon varil artmýþtý.

Ticari ham petrol stoklarýna dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarý ise geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,1) azalýþla 652,6 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stoklarý da geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,6) azalýþla 225,3 milyon varile düþtü. Benzin stoklarýna yönelik piyasa beklentisi 0,2 milyon varil düþüþ olmasý yönündeydi. Benzin stoklarý bir önceki hafta 1,4 milyon varil azalmýþtý.

ABD'nin ham petrol ithalatý, geçen hafta bir önceki haftaya kýyasla günlük ortalama 102 bin varil artýþla 7,55 milyon varile ulaþýrken, ihracatý ise günlük ortalama 81 bin varil azalýþla 1,97 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 4 bin varil yükseldi.

Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 4 bin varil artarken, diðer eyaletlerde deðiþiklik göstermedi.

Böylece, 10-16 Kasým haftasýnda ABD'nin ham petrol üretimi yaklaþýk günlük ortalama 11,7 milyon varil olurken, ülke tarihindeki rekor seviyesinde seyretmeye devam etti.

EIA'nýn "Kasým 2018 Kýsa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yýl 10,9 milyon varil, gelecek yýl ise 12,1 milyon varil olacaðý tahmin ediliyor.

Dün, uluslararasý en yaygýn kullanýlan Brent türü ham petrolün varil fiyatý 62,56 dolara, ABD'nin Batý Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatý yüzde 0,4 azalýþla 56,50 dolara geriledi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0