En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Almanya ile beþ alanda ortaklýk

06 Aralık 2018 Perşembe 00:18
67 0
Almanya ile beþ alanda ortaklýk

Almanya ile ekonomik iliþkilerin bir üst lige taþýnmasý için yeni iþbirliklerine gidiliyor. Bu kapsamda Türkiye-Almanya Ticaret Komitesi bünyesinde ticaret, sanayi, altyapý, turizm ve üçüncü ülkelerde yatýrýma iliþkin çalýþmalar yapýlacak.

Baþkan Recep Tayyip Erdoðan’ýn eylül ayýnda Berlin’e yaptýðý ziyaretle ivme kazanan Türkiye-Almanya ekonomik iliþkilerinin bir üst lige çýkarýlmasý için adýmlar atýlýyor. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakaný Peter Altmaier’ýn 25 Ekim’de Türkiye ziyaretinde yapýlan Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ilk toplantýsýndan sonra iki ülke arasýndaki ekonomik iliþkileri bir üst lige çýkarmak için çalýþmalar hýzlandýrýldý. Peter Altmaier’in Almanya’ya dönmesinin ardýndan JETCO toplantýlarýnýn düzenli olarak yapýlmasý ve iki ülke arasýndaki ekonomik iliþkileri derinleþtirmek için önemli adýmlar atýldý. JETCO bünyesinde ‘ticaret’, ‘sanayi’, ‘altyapý’, ‘turizm’ ve ‘üçüncü ülkelerde iþ birliði’ adý altýnda 5 çalýþma grubu oluþturuldu. Sanayi Çalýþma Grubu, TÜSÝAD ve BDI tarafýndan koordine edilecek ve Endüstri 4.0 alanýnda iþ birliðini derinleþtirmek için ilk toplantýsýný 15 Ocak’ta Berlin’de yapacak. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Türkiye ile Gümrük Birliði’nde yaþanan sorunlarý belirleyerek çözüm önerileri geliþtirmek üzere bir yýl sürecek bir çalýþma yapýyor.

Türkiye’nin Afrika açýlýmýný ve Çin’in kýtadaki ticari baþarýsýný yakýndan takip eden Almanya, Afrika’da Türkiye ile iþ birliði yapmak istiyor. Bunun için Türk ve Alman þirketlerinin diðer ülkelerde iþ birliði yapmasý amacýyla “Üçüncü Ülkelerde Ýþ Birliði Çalýþma Grubu” kuruldu. Türkiye’den Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK) ile Alman Yakýn ve Ortadoðu Derneði (NUMOV), çalýþma grubunda koordinasyonu saðlayarak Afrika baþta olmak üzere üçüncü ülkelerde Türk ve Alman þirketlerin iþ birliði yapabilmesi için çalýþmalar yapacak.

Öte yandan, Gümrük Birliði’nin modernizasyonu için Türkiye ile Almanya arasýndaki yoðun çalýþmalar devam ediyor. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý’nýn, Türkiye ile Gümrük Birliði’nde yaþanan sorunlarý belirleyerek çözüm önerileri geliþtirmek üzere bir yýl sürecek çalýþma yaptýðý öðrenildi. Söz konusu çalýþmanýn ardýndan sorunlarýn çözülmesi ve Almanya’nýn daha sonra Türkiye ile Gümrük Birliði’nin yenilenmesine sýcak bakmayan Avusturya ve Hollanda gibi ülkeleri de ikna etmesi bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0