En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Maria Adebahr: Güncel bir geliþme olup olmadýðý konusunda somut bir þey söyleyemeyeceðim

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:10
29 0
Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Maria Adebahr: Güncel bir geliþme olup olmadýðý konusunda somut bir þey söyleyemeyeceðim

Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Maria Adebahr, firari FETÖ’cü Adil Öksüz’ün Almanya’da bulunup bulunmadýðýna iliþkin güncel bir geliþme olup olmadýðý konusunda somut bir þey söylemeyeceðini belirtti.

Berlin'de düzenlenen basýn toplantýsýnda Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Adebahr ve Ýçiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Eleonore Petermann, FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’nýn baþkenti Berlin’de görüldüðü iddialarýna iliþkin AA muhabirinin sorularýný cevapladý.

Adebahr, "2 yýl önce Türkiye’de gerçekleþen darbe giriþiminin ele baþlarýndan Adil Öksüz’ün Almanya’da Berlin’de görüldüðüne iliþkin haberler var. Bu konuda Alman makamlarýnda bilgi var mý? Eski Almanya Dýþiþleri Bakaný Sigmar Gabriel, Öksüz hakkýnda yeterli bilgiler olmasý durumunda Alman makamlarýnýn harekete geçeðini söylemiþti.” þeklindeki soruyu yanýtlarken, “Gabriel’in o dönemde söyledikleri hala geçerli. Onun temel ifadesi geçerli. Güncel bir geliþme olup olmadýðý konusunda þu an bir þey söyleyemeyeceðim." dedi.

"Bildiðiniz gibi haberlerle ilgili yorum yapmýyoruz. Burada, Alman Büyükelçiliðinin olasý gizli bir raporundan söz ediliyor. Þunu söyleyebilirim: Alman Hükümeti ve Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'deki tüm olaylarýn deðerlendirmesinde olduðu gibi Gülen hareketinin deðerlendirmesinde de çeþitli kaynaklara dayanýyor. Buna, Büyükelçiliðin raporlarý, Türk kaynaklarý, ortaklarýmýzýn verdiði bilgiler ve istihbarat bilgileri de dahil. Önümüzde bulunan tüm bilgilerin ýþýðýnda, Gülen hareketi üyelerinin, Türkiye’deki darbe giriþimine katýlmýþ olduklarýný dýþlayamayýz."

Almanya Ýçiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Petermann da firari FETÖ’cü Adil Öksüz’ün Almanya'da görülmesine iliþkin "Bu konuda bilgi yok." dedi.

Ayrıca okuyun: Almanya, Toll Collect þirketini kalýcý olarak millileþtirecek

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0