En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Almanya'da geçen yýl 84 bin çocuk koruma altýna alýndý

12 Eylül 2017 Salı 00:48
17 0

Almanya'da korunmaya muhtaç çocuklara sosyal bakým hizmeti veren Gençlik Dairesi, geçen yýl toplam 84 bin 230 çocuðu çeþitli sebeplerle ailelerinden uzaklaþtýrarak devlet korumasý altýna aldý.

Federal Ýstatistik Dairesinin açýkladýðý rakamlara göre, koruma altýna alýnanlarýn 23 bin 361'i Alman, 60 bin 869'u ise yabancý kökenli ailelerin çocuklarýydý.

Ülkede faaliyet gösteren Umut Yýldýzý Derneði Baþkaný Kamil Altay, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, söz konusu rakamlarýn, Alman hükümetinin uyguladýðý asimilasyon politikasýnýn bir kanýtý olduðu deðerlendirmesinde bulundu.

Gençlik Dairesinin korumasý altýndaki çocuklarýn ailelerine kavuþmalarý için çalýþmalar yürüten Altay, "Almanya'da yabancý kökenliler nüfusun yaklaþýk yüzde 10'unu oluþturuyor fakat açýklanan rakamlara göre ailelerinden alýnan yabancý kökenli çocuklarýn oraný Almanlara göre neredeyse üç kat daha fazla. Yabancý kökenli bu çocuklarýn çoðunluðunu ise Türklerin oluþturduðunu tahmin ediyoruz." dedi.

Ülkedeki asimilasyon politikalarýna dair "Muhammed Nasýl Marcus Oldu?" adlý bir kitabý da bulunan Altay, anne ve babasý Alman vatandaþý olan çocuklarýn kayýtlara "Alman", anne ve babasý Türk veya diðer yabancý uyruklardan olan çocuklarýn ise "Alman olmayan" diye geçirildiðini belirtti.

Bu sebeple himaye altýna alýnan çocuklarýn Türk konsolosluklarýna bildirilmediðine dikkati çeken Atalay, bu durumdaki Türk çocuklarýnýn tam sayýsýný bilmenin mümkün olmadýðýný dile getirdi.

Altay, "Gençlik daireleri tarafýndan koruma altýna alýnan çocuklarýn öncelikle akrabalarýna verilmesi gerekiyor fakat her zaman böyle olmuyor. Türk ve Müslüman kökenli koruyucu ailelerin az olmasý nedeniyle çocuklar genelde Alman ve Hýristiyan ailelere veriliyor. Bunun böyle olmamasý için korunmaya muhtaç tek bir çocuðumuz kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceðiz." ifadelerini kullandý.

Daha önce Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde ve Avrupa Parlamentosu önünde oturma eylemleri yapan Altay, korunmaya muhtaç çocuklar sorununa dikkati çekmek amacýyla Almanya'daki seçimlerin ardýndan yeni eylemler planladýðýný sözlerine ekledi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0