En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Amerikalý Müslümanlar ellerindeki dolarlarý Türk lirasýna çevirerek Türkiye'ye destek verdi

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:47
20 0
Amerikalý Müslümanlar ellerindeki dolarlarý Türk lirasýna çevirerek Türkiye'ye destek verdi

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn yaptýðý döviz bozdurma çaðrýsýna bir destek de ABD’deki Müslümanlardan geldi. Brooklyn’deki Müslümanlar ellerindeki dolarlarý Türk lirasýna çevirerek Türkiye'ye destek verdi.

New York eyaletindeki Amerikalý Müslümanlar, cuma namazýnýn ardýndan Türk ekonomisine katkýda bulunmak için ellerindeki dolarlarý Türk lirasýna çevirdi.

Brooklyn’deki Bay Ridge Ýslam Merkezi Ýmamý Muhammed al Barr, Suriyelilerin sýðýndýðý Türkiye’ye, ABD’de yaþayan Müslümanlar olarak destek vermeleri gerektiðini belirterek "Türkiye’nin dünya genelinde Müslümanlara yönelik çabalarýna minnettarlýðýmýzý elimizdeki dolarlarý Türk lirasýna çevirerek gösterelim.” çaðrýsýnda bulundu.

Ýmam al Barr AA muhabirine yaptýðý açýklamada, “Bu giriþimi, aklýmýzla ve yüreðimizle Türk milletine ve hükümetine desteðimizi göstermek için yaptýk. Son saldýrýlardan dolayý ekonomik olarak zor günler geçiren Türkiye’deki bütün kardeþlerimizi kalpten destekliyoruz.” dedi.

Türk lirasý alan iþ adamý Fahmi Jawap, Türkiye’nin sýðýnmacýlara yönelik tutumunu ve yardýmlarýný takdir ettiðini dile getirerek "Sayýn Erdoðan, sadece kendi halkýna deðil dünyadaki Müslümanlara el uzatýyor. Onun iyi bir lider, Türk halkýnýn iyi bir halk olduðuna inanýyorum.” diye konuþtu. Jawap, seneye Türkiye’ye ailesiyle tatile gideceðini de belirterek þimdiden Türk lirasýný aldýðýný kaydetti.

Bay Ridge Ýslam Merkezi Baþkan Yardýmcýsý Zeyn Rimawi de “Türk lirasý alarak da gösterdiðimiz gibi her alanda Türk insanýnýn ve liderinin yanýndayýz. Çünkü Türkiye’ye yönelik herhangi bir saldýrýnýn sadece Türkleri deðil, dünyanýn her yerindeki Müslümanlarý hedef aldýðýna inanýyoruz.” ifadelerini kullandý. Rimawi, dolar vererek aldýklarý Türk liralarýyla toplanan parayý da “Islamic Relief” adlý yardým kuruluþuna, Türkiye’deki Suriyelilere yardým götürmesi için baðýþlayacaklarýný belirtti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0