En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin baþvurusuna ret

07 Şubat 2018 Çarşamba 05:34
18 0
Anayasa Mahkemesinden CHP milletvekillerinin baþvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP milletvekillerinin 'Türkiye Varlýk Fonu Yönetimi Anonim Þirketinin Kurulmasý ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un bazý maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasý istemiyle yaptýðý baþvuruyu reddetti.

Resmi Gazete'de yayýmlanan Yüksek Mahkeme kararýnda, CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekili tarafýndan 6741 sayýlý Türkiye Varlýk Fonu Yönetimi Anonim Þirketinin Kurulmasý ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun ile ilgili baþvuruda bulunulduðu hatýrlatýldý.

Baþvuruda, söz konusu kanunun 4'üncü maddesinin (1) numaralý fýkrasýnýn (b) bendinde yer alan "Bakanlar Kurulu tarafýndan" ibaresi ile 8'inci maddesinin (5) numaralý fýkrasýnda yer alan "3 Aralýk 2010 tarihli ve 6085 sayýlý Sayýþtay Kanunu" ibaresinin Anayasanýn bazý maddelerine aykýrýlýðý ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasýnýn talep edildiði bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararýnda, "Bakanlar Kurulu tarafýndan" ibaresinin Anayasa'ya aykýrý olmadýðýna ve iptal talebinin reddine, Serruh Kaleli ile Osman Alifeyyaz Paksüt'ün karþý oylarý ve oy çokluðuyla; "3 Aralýk 2010 tarihli ve 6085 sayýlý Sayýþtay Kanunu" ibaresinin de Serruh Kaleli, Osman Alifeyyaz Paksüt, Recep Kömürcü ile Celal Mümtaz Akýncý'nýn karþý oylarý ve oy çokluðuyla Anayasa'ya aykýrý olmadýðýna ve iptal talebinin reddine hükmedildiði belirtildi. Kararda, ayrýca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulmasý talebinin de oy birliðiyle reddedildiði ifade edildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0