En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Antalya 3 bin takýmý aðýrlayacak

11 Ocak 2019 Cuma 00:35
92 0
Antalya 3 bin takýmý aðýrlayacak

Spor Turizmi Birliði Derneði Baþkaný Recep Þamil Yaþacan, yaptýðý açýklamada, 170’in üzerinde futbol sahasýna sahip Antalya’da bu ay yerli ve yabancý futbol takýmlarýnýn kampa girmeye baþladýðýný söyledi. Antalya’nýn, Spor Toto Süper Lig ile alt liglerden ve yabancý futbol takýmlarýyla farklý spor branþlarýndan yaklaþýk 3 bin takýmý aðýrlayacaðýný aktaran Yaþacan, “Geçen yýl bin 500 takým vardý, bu yýl 3 bine yaklaþacaðýz” dedi.

Yaþacan, spor turizmi ile Antalya’da sezonun 12 aya yayýldýðýný belirtti. Önceden kýþ sezonunda otellerin kapandýðýný ifade eden Yaþacan, “Spor turizmi ile oteller 12 ay açýk kalýyor, çalýþanlar parasýný alýyor, domatesçisi domatesini satýyor. Spor turizmi sayesinde ‘ölü’ sezon kalmýyor” dedi. Takýmlarýn Türkiye’nin tanýtýmýný da en iyi þekilde yaptýðýný ifade eden Yaþacan, ülkeye gelen sporcularýn, sosyal medya aracýlýðýyla binlerce kiþiye ulaþarak, buradaki izlenimlerini paylaþtýðýný kaydetti. Yaþacan, “Buraya gelen takýmlar gelecek sezonlar için de rezervasyon yapýyorlar” diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0