En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Bir aracý kurum daha resmen faaliyetlerini durdurdu

28 Kasım 2017 Salı 08:48
13 0
Bir aracý kurum daha resmen faaliyetlerini durdurdu

Sermaye Piyasasý Kurulu, Destek Yatýrým Menkul Deðerler'in faaliyetlerinin kendi talebi üzerine iki yýl süreyle geçici olarak durdurulduðunu açýkladý.

Destek Yatýrým, foreks piyasasý ile ilgili yapýlan düzenlemeler sonrasýnda Mayýs ayýnda aracý faaliyetlerini durdurma kararý almýþtý.

Þirketten yapýlan açýklamada, "Þirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2017 tarihli toplantýsýnda þirketin sermaye piyasasý faaliyetlerinin durdurulmasýna karar vermiþ olup sahip olduðumuz bütün yetki belgelerinin iptali için gerekli baþvuru Sermaye Piyasasý Kurulu’na yapýlmýþtýr." ifadesi kullanýlmýþtý.

SPK, Destek Menkul Deðerler'in baþvurusunu karara baðladý ve þirketin faaliyetlerini iki yýl süre ile durdurdu.

Türkiye'de forex ile ilgili düzenlemelerin ardýndan aracý kurum sektöründeki çýkýþ hýzlanmýþtý. Eylül ayýnda UBS Menkul, Haziran ayýnýn sonunda ise Saxo Bank’ýn Türkiye iþtiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Deðerler faaliyetlerini durdururken, ondan hemen önce Türkiye'nin en eski aracý kurumlarýndan olan Taksim Menkul faaliyetlerini sonlandýrdýðýný duyurmuþtu.

Bu yýl içerisinde ATÝG, Referans Menkul, Ekspres Yatýrým, Destek Menkul ve XTB Menkul deðerler de faaliyetlerine son veren diðer kurumlar olmuþtu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0