En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Aralýkta da ihracat rekoru gelecek

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:28
57 0

Ticaret Bakaný Ruhsar Pekcan, ihracatta kasýmda rekor kýrdýklarýný anýmsatarak, “Aralýkta da bunu artýrarak, 2018’i rekorla kapatacaðýz” dedi.

Pekcan, AA Editör Masasý’nda,konuþtu. Ýhracatta kasýmda rekor kýrýldýðýný hatýrlatan Pekcan, “Aralýk ayýnda da devam edeceðiz, hem aylýk ihracatýmýzda hem de yýllýk ihracatýmýzda rekor kýracaðýz” dedi. Dünya Ticaret Örgütü kurallarý çerçevesinde üretici ihracatçýsýný koruduklarýný, korumak zorunda olduklarýný belirten Pekcan, bu doðrultuda da bazý önlemler aldýklarýný anlattý. Pekcan, uluslararasý yatýrýmcýlar için yatýrým ortamýnýn çok iyi olduðunu bildirdi.

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) hakkýnda da konuþan Pekcan, þu anda 5 noktada New York, Þikago, Londra, Dubai, Tahran’da 15 sektör bazýnda ticaret merkezlerinin faaliyet gösterdiðini bildirdi. Pekcan, “Yeni hedef, 35 ayrý yerde daha merkez açmak ama bunlarýn talep odaklý ve yöresel olmasýný istiyoruz.” diye konuþtu. Pekcan, özellikle gümrüklerle ilgili çok önemli adýmlar attýklarýný ve bu adýmlara devam edeceklerini söyledi. e-ticareti güvenli kýlmak için güvenli site damgasýný oluþturduklarýný belirten Pekcan, “Artýk tüketicilerimiz, hangi siteden güvenli alýþveriþ yapabileceklerinden emin olacaklar. Güvenli site sertifikasýný alan sitelerden alýþveriþ edecekler. Uygulamaya bu ay içinde baþlýyoruz” dedi.

Öte yandan Pekcan, “Türk Eximbank, yýl sonunda 44 milyar dolarlýk kredi kullandýrmýþ olacak. 2019’da bu rakamý 48 milyar dolara çýkarmayý planlýyoruz” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0