En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Avrupa Parlamentosu`nda euronun 20. yýlý kutlandý

15 Ocak 2019 Salı 15:38
253 0
Avrupa Parlamentosu`nda euronun 20. yýlý kutlandý

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'da gerçekleþtirilen Genel Kurulu'nda europara biriminin yürürlüðe girmesinin 20. yýlý dolayýsýyla özel oturum düzenlendi.

Oturumda konuþan Avrupa Birliði (AB) Komisyon Baþkaný Jean-Claude Juncker, 1999 yýlýnda baþlayan euro giriþiminin bugün baþarýya ulaþtýðýný gördüklerini söyledi.

Baðýmsýz faaliyet gösteren Avrupa Merkez Bankasý'nýn (ECB) Euro Bölgesi'nde ekonomik ve sosyal uyumun en önemli unsurlarýndan olduðuna dikkati çeken Juncker, "ECB baðýmsýz olmasaydý europara birimi baþarýlý olmazdý." dedi.

Euro Bölgesi'nin ekonomi, vergi ve bütçe politikalarý konusunda daha fazla uyumlu hareket etmesi gerektiðine iþaret eden Juncker, "Avrupa'da parasal birlik bir barýþ projesiydi. Benim neslim adýna hepinize katkýlarýnýzdan ötürü teþekkür ediyorum." ifadelerini kullandý.

AP Baþkaný Antonio Tajani de "Bugün euronun 20. yýlýný kutluyoruz. Para birimimiz euroyu 340 milyon Avrupa vatandaþý kullanýyor." dedi.

Ekonomik krizlerde euronun kalkan gibi görev yaptýðýný belirten Tajani, euronun tek piyasayý daha þeffaf ve rekabetçi hale getirdiðini söyledi.

Tajani, euronun mimarisini tamamlamak için bankacýlýk, sermaye birliði, mali ve ekonomik birliði tamamlamanýn önemli olduðunu kaydetti.

ECB Baþkaný Mario Draghi ise vatandaþlarýn günlük olarak karþýlaþtýklarý Avrupa entegrasyonunun en somut yansýmasýnýn euro olduðunu söyledi.

Euronun tek pazarýn bütünlüðünü güvence altýna aldýðýna iþaret eden Draghi, "Bugün ekonomilerimiz, euro tasarlanýrken hayal edilemeyecek bir aþamada bütünleþmiþ bir hal aldý." dedi.

Draghi, euronun, 20 yýldýr Avrupa'da fiyat istikrarý saðladýðýný, piyasalara güveni arttýrdýðýný kaydetti.

Euro Bölgesi'ne üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliði desteleyici reformlara devam etmesi gerektiðini vurgulayan Draghi, "Bugün görevimiz 20 önce baþlatýlmýþ olaný tamamlamaktýr." ifadesini kullandý.

Euro Grubu Baþkaný Mario Centeno, euronun, Avrupa entegrasyonunun en önemli baþarýlarýndan biri olduðunu, istihdam ve büyümeyi desteklediðini kaydetti.

Euronun Avrupa'nýn küresel görünümünü arttýrdýðýna iþaret eden Centeno, günümüzde Euro Bölgesi kurumsal çerçevesini geliþtirecek adýmlar atýldýðýný söyledi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0