En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüþmelerini iptal etti

15 Ocak 2019 Salı 20:50
339 0
Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüþmelerini iptal etti

Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, gelen tepkilerin ardýndan Mart ayýnda Suudi Arabistan’la yapýlacak ticaret görüþmelerinin iptal edildiðini açýkladý

Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan'a yapýlacak ticaret gezisini iptal etti. Flaman Bölge Hükümeti Baþbakaný Geert Borgeois, yaptýðý açýklamada Mart ayýnda Suudi Arabistan’a yapýlacak ticaret gezisinin iptal edildiðini duyurdu. Bourgeois, tepkilere raðmen Suudi Arabistan ile ticaret anlaþmasý yapmaya karþý olmadýklarýný söyleyerek, "Avrupa Birliðinin (AB) Suudi Arabistan ile ticaret yapýlýp yapýlmayacaðý yönünde karar almasý en mantýklýsýdýr” dedi. Baþbakan Borgeois, daha önce Suudi Arabistan ile yapýlacak tüm kamu iþlerinin iptal edileceðini duyurmuþtu.

Teknoloji Sektörü Federasyonu (Agoria) ise, Suudi Arabistan’a ticaret ziyaretini yapmakta kararlý olduklarýný bildirdi. Agoria CEO’su Peter Demuynck, “Suudi Arabistan’da olan görevimizi sürdürmek istiyoruz. Flaman Yatýrým ve Ticaret Kurumunun temaslarýnýn þu anda ortadan kalkmasý talihsiz bir durum, ancak doðrudan bir temasýmýzýn olduðu ortaklar da var. Akýllý þehirler ve futbol stadyumlarý gibi büyük projelere yatýrýmlarla ilgileniyoruz” ifadelerini kullandý.

Groen (Yeþiller) Partisi Flaman Bölge Hükümeti Milletvekili Wouter Van Besien yaptýðý açýklamada, “Devlet kurumu olan Flaman Yatýrým ve Ticaret Kurumu’nun (FIT) Suudi Arabistan’a yönelik ticaret görüþmesinden geri çekilmesi tek mantýklý sonuç. Bu da zor bir karar deðil, Suudi Arabistan haydut bir devlet. Haydut bir devletle ticaret yapmak doðru bir karar deðildir” diye konuþtu.

Flaman Yatýrým ve Ticaret Kurumu Proje Sorumlusu Muhsin Abbas ise, "Belçika, Avrupa veya BM'nin uyguladýðý genel bir ambargo olmadýðý ve silah ihraç etmediðimiz sürece konuya itiraz eden kimse yok. Bu nedenle Suudi Arabistan ile ticaret yapmaya devam edeceðiz. Mart’ta görüþme olmayacak diye bir daha Suudi Arabistan ile ticaret görüþmeleri olmayacak anlamýna gelmemeli” diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0