En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Bob Geldof, Arakan'lý Müslümanlarý etnik temizliðe maruz býraktýðý gerekçesiyle Suu Çii ile paylaþtýðý niþaný iade edecek

13 Kasım 2017 Pazartesi 06:11
14 0
Bob Geldof, Arakan'lý Müslümanlarý etnik temizliðe maruz býraktýðý gerekçesiyle Suu Çii ile paylaþtýðý niþaný iade edecek

Ýrlandalý þarkýcý Geldof, 'Arakanlý Müslümanlarý etnik temizliðe maruz býrakan bir kiþiyle hiçbir þekilde baðlantým olsun istemiyorum.' dedi.

Ýrlandalý þarkýcý Bob Geldof, Myanmar Dýþiþleri Bakaný ve Devlet Baþkanlýðýndan Sorumlu Devlet Bakaný Aung San Suu Çii ile ayný niþaný paylaþmak istemediði gerekçesiyle “Dublin Özgürlük Niþaný"ný iade edeceðini açýkladý.

Yazýlý açýklama yayýmlayan Geldof, Suu Çii’yle ilgili olarak, "Þehrimizle baðlantýsý hepimizi utandýrýyor. Onunla hiçbir iþimiz olmamalý. Biz onu onurlandýrdýk, o bizi utandýrýyor." ifadelerini kullandý.

Suu Çii’ye de verilen "Dublin Özgürlük Niþaný"ný iade edeceðini belirten Geldof, "Arakanlý Müslümanlarý etnik temizliðe maruz býrakan bir kiþiyle hiçbir þekilde baðlantým olsun istemiyorum." deðerlendirmesinde bulundu.

Geldof, Dublin Belediye Meclisinin, Suu Çii’nin niþanýný iptal etmesi halinde kendisinin niþaný yeniden kabul edebileceðini kaydetti.

Oxford Belediye Meclisi de Suu Çii'ye takdim ettiði Oxford Özgürlük Niþaný’ný geçen ay geri alma kararý vermiþti.

Suu Çii'nin 1964-1967 yýllarýnda öðrenci olduðu Oxford Üniversitesindeki portresi de sergilendiði yerden alýnarak depoya kaldýrýlmýþtý.

Myanmar ordusunun, silahlý militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediði saldýrýlarda 25 Aðustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatýný kaybetti.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldýrýlarla etnik temizliðe maruz kalan yaklaþýk 2 milyon Arakanlý Müslüman'ýn büyük çoðunluðu çevre ülkelere sýðýndý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0