En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

BOE bankalardan nakit biriktirmelerini istedi

26 Ekim 2018 Cuma 06:22
42 0
BOE bankalardan nakit biriktirmelerini istedi

Ýngiltere Merkez Bankasý (BOE), ülkenin Avrupa Birliði'nden bir anlaþma olmadan ayrýlmasý olasýlýðýna karþý bankalardan böyle bir durumun finansal piyasalarda yaratacaðý þoklara karþý koymak için yeterli nakiti biriktirmelerini istedi.

BOE Baþkan Yardýmcýsý Sam Woods, Londra ve Brüksel arasýnda bir çýkýþ anlaþmasý olmasa bile, BOE'nin Ýngiltere'nin AB'den ayrýlýþýnýn piyasalar için mümkün olduðunca sorunsuz olmasýný saðlayacaklarýný vurguladý.

City of London'ýn yýllýk akþam yemeðinde konuþan Woods, "Ýþlerin kötü gitmesi durumuna karþý þirketlerin finansal piyasalarda aðýr bir yer deðiþtirmeye karþý yeterli likiditeyi biriktirmelerini saðlamaya çalýþýyoruz. Bir dizi sonuç için hepimizin hazýr olmasý gerekli" dedi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0