En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

'Botoksun uygun þartlarý taþýmayan yerlerde yapýlmasý suç'

16 Eylül 2017 Cumartesi 14:41
27 0

Türk Dermatoloji Derneði Baþkaný Doç. Dr. Güneþ Gür Aksoy, týbbi bir uygulama olan botoksun sterilizasyonun olduðu uygun koþullarda yapýlmasý ve bu nedenle muayenehane, týp merkezi, hastane gibi yerler dýþýnda bu iþlemin yapýlmamasý gerektiðini belirterek, uygulamanýn uygun þartlarý taþýmayan yerlerde yapýlmasý ve hekim olmayan kiþilerin hekimlik alanýnda faaliyette bulunmasýnýn týbbi ve kanuni anlamda suç olduðunu bildirdi.

Aksoy, yaptýðý yazýlý açýklamada, hekim olmayan kiþilerin uygun olmayan koþullarda týbbi uygulamalarý yapmasý konusunda uyarýlarda bulundu.

Botoks iþleminin, Botilinum Toksin adý verilen ve bir bakteriden elde edilen bir kozmetik ürünle yapýldýðýna deðinen Aksoy, Türkiye'nin botoks kullanýmýnýn hýzla arttýðý ülkelerin baþýnda geldiðini, ancak bu durumun hastalarýn hekim olmayan veya konusunda uzman olmayan kiþilere botoks uygulamasý yaptýrmasýna da neden olduðunu kaydetti.

Güneþ Gür Aksoy, botoks uygulamasýnýn hekimlerce yapýlmasýnýn, hasta saðlýðý açýsýndan kaçýnýlmaz bir gereklilik olduðunu vurgulayarak, þu bilgileri verdi: "Botoks uygulamasý týbbi bir uygulamadýr ve sterilizasyonun olduðu uygun koþullarda yapýlmalýdýr. Bu nedenle muayenehane, týp merkezi, hastane gibi yerler dýþýnda bu iþlem yapýlmamalýdýr. Botoks uygulamasýnýn uygun þartlarý taþýmayan yerlerde yapýlmasý ve hekim olmayan kiþilerin hekimlik alanýnda faaliyette bulunmasý týbbi ve kanuni anlamda suçtur. Bu uygulamanýn, uzmanlýk eðitimleri sýrasýnda bu konuda teorik ve pratik eðitimler alan dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanlarýnýn bulunduðu merkezlerde yapýlmasý en uygun olanýdýr. Daha önce kamuoyunda yer alan haberlerden de bilindiði üzere hekim olmayan kiþilerin uygun olmayan koþullarda yanlýþ malzemelerle botoks ve dolgu uygulamalar yaptýklarý görülmüþtür. Bu tür iþlemler týbbi olarak olmamakla beraber ayrýca insan saðlýðýna da direkt tehdit oluþturmaktadýr."

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0