En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Bursa'da 'Sülük, arý ve müzikle terapi' merkezi kurulacak

12 Eylül 2017 Salı 20:47
33 0
Bursa'da 'Sülük, arý ve müzikle terapi' merkezi kurulacak

Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde "sülük, arý ve müzik terapi" gibi 14 branþta hizmetlerin verileceði "Tamamlayýcý Týp Merkezi", Bursa'da kuruluyor.

15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan gerçekleþtirilen dönüþümle Ýlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olan eski askeri hastane bünyesindeki erlerin kaldýðý bina, Bursa Valiliðinin destekleriyle restore edilerek, Tamamlayýcý Týp Merkezi haline getiriliyor.

Bursa Valisi Ýzzetin Küçük, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, tamamlayýcý týbbýn özellikle son yýllarda çok yaygýnlaþtýðýný söyledi.

Tamamlayýcý týbbýn daha çok bilimsel þartlarda deðil hijyenik olmayan ortamlarda yapýldýðýný belirten Küçük, bunun doðru olmadýðýný ifade etti.

"Ýlk defa biz Türkiye'de bir hastane bünyesinde bunu saðlýklý hijyenik ve profesyonel uzman doktorlarýn ellerinde yapýlmasý için çalýþma baþlattýk. Ýlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini dönüþtürüyoruz. Çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yýl sonuna kadar tamamlamayý planlýyoruz. Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde sülük terapi, arý terapi ve müzik terapi gibi 14 branþta hizmetlerin verileceði Tamamlayýcý Týp Merkezi, Türkiye'de ilk kez Bursa'da açýlacak. Sýcak su ve buna benzer uygulamalar da yapýlacak. Ýhtiyaçlarýn belirlenmesi yine doktorlar tarafýndan tedavilerle bu alanda uzmanlýk yapmýþ sertifika almýþ doktorlar tarafýndan gerçekleþtirilecek."

"Burasý sadece bilimsel týbbýn yanýnda bu konuya yardýmcý ve destek mahiyetinde bir çalýþma olacaktýr. Bir hastalýðýn tedavisinde sadece ve sadece o bölüm, kullanýlmayacak, bir yardýmcý-tamamlayýcý bir enstrüman olarak kullanýlacak. Zaten Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da pek çok bölümü akredite olmuþ çalýþmalardýr. Örneðin sülük tedavisi bugün bilimsel olarak tedavide yardýmcý bir unsur olarak kullanýlmakta. Arý terapi, refleksoloji, mezoterapi, sýcak su, müzik ve benzeri tedaviler de kullanýlmakta. Bunlarý sadece standardize edeceðiz. Bilimsel bir el tarafýndan yürütülmesini, hijyenik bir ortamda yapýlmasý saðlayacaðýz."

Kaynak: memurlar.net

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0