En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Burundi Hükûmeti, ülkedeki insan haklarý ihlallerini inceleyen BM Soruþturma Komisyonu üyesi 3 yetkiliyi istenmeyen kiþi ilan etti

13 Eylül 2018 Perşembe 02:22
28 0
Burundi Hükûmeti, ülkedeki insan haklarý ihlallerini inceleyen BM Soruþturma Komisyonu üyesi 3 yetkiliyi istenmeyen kiþi ilan etti

Burundi hükümetinin, Birleþmiþ Milletler (BM) Burundi Soruþturma Komisyonunun 3 üyesini 'istenmeyen kiþi' ilan ettiði bildirildi.

Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan komisyon üyeleri Senegal asýllý Doudou Diene, Kamerun asýllý Lucy Asuagbor ve Ýngiliz asýllý Françoise Hampson'a mektup gönderildi. Mektupta, BM tarafýndan ülkedeki insan haklarý ihlallerini incelemekle görevlendirilen komisyonun 5 Eylül'de yayýmladýklarý raporun Burundi gerçeklerini yansýtmadýðý belirtildi.

Bu nedenle, komisyon üyelerinin tüm ülkede istenmeyen kiþi ilan edildiði aktarýlarak, bunu dikkate almalarý talep edildi.

Bujumbura yönetimi, BM'nin geçen hafta açýkladýðý, ülkede 2016-2018 yýllarýnda insanlýða karþý suçlar iþlendiðine yönelik raporunu kesin bir dille reddetmiþ ve siyasi bir amaç taþýdýðýný savunmuþtu.

BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserliði ve BM Burundi Soruþturma Komisyonu tarafýndan 5 Eylül'de açýklanan raporda, Burundi'de 2016 yýlýndan bu yana iktidar partisinin gençlik kanadý, istihbarat teþkilatý ile polis tarafýndan insanlýða karþý suçlar, yargýsýz infazlar, zorla kaybetmeler, keyfi tutuklamalar, iþkence ve diðer acýmasýz, insani olmayan, küçültücü muameleler iþlendiði ileri sürülmüþtü.

Raporda, bu eylemlerin kurbanlarýnýn genelde hükümet karþýtlarý olduðu iddia edilmiþ, insan haklarý ihlalleri ve buna karþý alýnan önlemlerin yetersizliðine dikkat çekilerek, BM Ýnsan Haklarý Konseyinin komisyonun görev süresini uzatmasý istenmiþti.

Komisyon, BM Ýnsan Haklarý Konseyi tarafýndan 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için kurulmuþtu.

Burundi hükümeti, komisyonda yer alan müfettiþlerle iþ birliði yapmayý reddetmiþ, Ekim 2017'de de Uluslararasý Ceza Mahkemesinden çekildiðini duyurmuþtu.

Bujumbura yönetimi, BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserini ülke hakkýnda aleyhinde raporlar hazýrlamakla suçlayarak, komiserin ülkedeki ofisiyle iþ birliðini sonlandýrmýþtý.

Burundi, 13 yýldýr iktidardaki Devlet Baþkaný Pierre Nkurunziza'nýn, hükümetle silahlý gruplar arasýnda Aðustos 2000'de imzalanan Aruþa Anlaþmasý'nda yer alan "devlet baþkanýnýn yalnýzca iki kez seçilebileceðine" iliþkin maddeye raðmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet baþkanlýðý için adaylýðýný açýklamasýnýn ardýndan baþlayan siyasi kriz ve þiddet olaylarýyla mücadele ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliðinin 31 Aðustos tarihli son verilerine göre, þiddet olaylarýnda binden fazla insan öldü, 400 bin kiþi de evlerini terk etmek zorunda kaldý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0