En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

İş

Tüm kategori haber

 • Türkiye`de geçen yýl 1,4 milyon konut satýldý

  16 Ocak 2019 Çarşamba 09:27 278

  Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Aralýk 2018'e iliþkin konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre, ülke genelinde geçen yýl 1 milyon 375 bin 398 konut, satýþ sonucu el deðiþtirdi. Konut satýþlarý 2018'de bir önceki yýla göre yüzde 2,4 geriledi. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 234 bin 55 konut ile en yüksek paya (yüzde 17) sahip oldu. Ýstanbul'u 131 bin 161 konut

 • Rusya'nýn uluslararasý rezervleri 2018'de yüzde 8,3 arttý

  15 Ocak 2019 Salı 17:48 187

  Rusya Merkez Bankasý verilerine göre, ülkenin uluslararasý rezervleri, 2018’de bir önceki yýla göre yüzde 8,3 artarak 468,5 milyar dolara çýktý. Rusya'nýn uluslararasý rezervleri 2017’de yüzde 14,6’lýk artýþla 432,7 milyar dolara yükselmiþti. Merkez Bankasý ve Rus hükümeti tarafýndan yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altýn ve diðer rezerv

 • Kazakistan'ýn GSYH'sý 2018 yýlýnda yüzde 4,1'lik büyüme kaydetti

  15 Ocak 2019 Salı 16:01 187

  Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlýðý, geçen yýl ülkenin gayri safi milli hasýlasýnýn (GSYH) yüzde 4,1 büyüdüðünü bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, 2018’de ülkenin GSYH’sýnda yüzde 4,1 büyüme kaydedilirken,ocak-aralýk aylarýnda sabit varlýklara yatýrým tutarý geçen yýla göre yüzde 17,2 artarak 11 trilyon 130 milyar tenge (30 milyar dolar)

 • Ýþletme gelirini en fazla artýran kulüp Galatasaray

  15 Ocak 2019 Salı 15:38 198

  Uluslararasý denetim, vergi ve danýþmanlýk þirketi KPMG Küresel Spor Danýþmanlýðý Bölümü Football Benchmark ekibi tarafýndan 2017-2018 sezonunun iþ performanslarýnýn deðerlendirildiði "Avrupa Þampiyonlarý 2019 Raporu" yayýmlandý. Avrupa'nýn önde gelen sekiz liginin þampiyonlarýnýn iþ performansý göstergelerinin incelendiði raporda, FC Barcelona, FC Bayern

 • Avrupa Parlamentosu`nda euronun 20. yýlý kutlandý

  15 Ocak 2019 Salı 15:38 174

  Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'da gerçekleþtirilen Genel Kurulu'nda europara biriminin yürürlüðe girmesinin 20. yýlý dolayýsýyla özel oturum düzenlendi. Oturumda konuþan Avrupa Birliði (AB) Komisyon Baþkaný Jean-Claude Juncker, 1999 yýlýnda baþlayan euro giriþiminin bugün baþarýya ulaþtýðýný gördüklerini söyledi. Baðýmsýz faaliyet gösteren Avrupa

 • Hazine 4,1 milyar lira borçlandý

  15 Ocak 2019 Salı 15:36 194

  Bakanlýk, ilk ihalede 1 yýl (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracýný gerçekleþtirdi. Ýhalede hem basit hem bileþik faiz yüzde 18,98 oldu. Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduðu ihalede, nominal satýþ 380 milyon lira, net satýþ 319,4 milyon lira olarak gerçekleþti. Kamu kuruluþlarýndan gelen 720 milyon liralýk teklifin tamamýnýn karþýlandýðý

 • Almanya, Toll Collect þirketini kalýcý olarak millileþtirecek

  15 Ocak 2019 Salı 14:36 180

  Alman hükümeti, otoyallarý kullanan kamyonlardan geçiþ ücretleri toplayan Toll Collect þirketini kalýcý olarak millileþtirme kararý aldý. Almanya Ulaþtýrma Bakaný Andreas Scheuer, Toll Collect'i kalýcý olarak millileþtirmenin özel sektörden yeni bir operatör bulmaktan daha ucuz olacaðýný hesapladýklarýný belirtti. Yüzde 45 hissesi Daimler'e, yüzde 45 hissesi

 • Türk ilaç endüstrisinde önemli hamle! Dünyaya açýlacaklar..

  15 Ocak 2019 Salı 14:12 169

  Biyoteknoloji alanýndaki giriþimcilerin küresel baðlantýlara eriþiminde ve büyümesinde hýzlandýrýcý rol oynamayý amaçlayan BIO Startup Programý’nýn dördüncüsü için baþvuru süreci baþladý. Yürütücülüðünü ReDis Innovation'ýn üstlendiði biyoteknoloji temalý hýzlandýrýcý programý bu seneden itibaren Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneði (AIFD) tarafýndan desteklenecek

 • `Brexit tarihini ötelemek belirsizliði de uzatýr`

  15 Ocak 2019 Salı 13:54 172

  Almanya iþ dünyasýnýn önde gelen lobi kuruluþlarýndan Almanya Sanayi Federasyonu (Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI) açýklamasýnda, Birleþik Krallýk'ýn Avrupa Birliði'nden ayrýlmasýnýn 29 Mart sonrasýnda bir tarihe ötelenmesinin, bir taraftan daha iyi bir siyasi anlaþma umudu ortaya çýkaracaðýný, ancak diðer taraftan ekonomik belirsizliðin

 • Borsa günün ilk yarýsýnda 93.000 puaný aþtý

  15 Ocak 2019 Salı 13:12 167

  Günün ilk yarýsýnda BIST 100 endeksi, önceki kapanýþa göre 1.026,31 puan artarken, toplam iþlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleþti. Ýlk yarýda bankacýlýk endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,37 deðer kazandý. Sektör endeksleri arasýnda en fazla kazandýran yüzde 1,99 ile iletiþim, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile sigorta oldu. Dünya borsalarýndaki