En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fotoğraf, video

04:07 Yiğit Bulut'un dolar yorumu

16

İş

Tüm kategori haber

 • Facebook hisseleri son 27 ayýn en kazançlý gününü yaþadý

  26 Nisan 2018 Perşembe 23:57 10

  Sosyal paylaþým sitesi Facebook'un hisseleri, New York borsasýnda son 27 ayýn en kazançlý gününü yaþadý. Facebook'un hisse baþýna deðeri 1 Þubat'ta 195,32 dolara çýkarak rekor kýrdý ancak daha sonra veri sýzýntýsý skandalý nedeniyle þirketin hisselerinde sert düþüþler oldu. AA muhabirinin derlediði verilere göre, veri skandalýnýn ortaya çýktýðý 19 Mart ile 24 Nisan

 • Yýlýn ilk çeyreðinde Türk halkýnýn cebindeki 'bozukluklar' 91 milyon lira daha arttý

  24 Nisan 2018 Salı 13:31 9

  AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü verilerinden derlediði bilgilere göre, 3 ayda tedavüle verilen madeni ufaklýk para miktarý 209 milyon 141 bin adet olurken, adetsel bazda en fazla bozukluk mart ayýnda cebe girdi. Mart ayýnda Darphane 108 milyon 810 bin adet bozukluðu dolaþýma sunarken, halkýn cebindeki bozukluk sayýsý ocak ayýnda

 • Son 10 yýlda Türkiye'ye en çok yatýrým yapan ülke Ýspanya oldu

  24 Nisan 2018 Salı 13:05 10

  EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Baþkaný Cantekinler, 'Son 10 yýlda, BBVA Grubu'nun Garanti Bankasý'na yaptýðý yatýrýmýn etkisiyle açýklanan iþlem deðeri bakýmýndan Türkiye'ye en çok yatýrým yapan ülke Ýspanya oldu.' dedi. EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Baþkaný Müþfik Cantekinler, AA muhabirine son 10 yýlda Türkiye'de þirket satýn alma, birleþme

 • Kaçak yapýlar için çalýþma baþlýyor

  22 Nisan 2018 Pazar 23:07 11

  Çevre ve Þehircilik Bakaný Mehmet Özhaseki, kaçak yapýlaþma sonunun çözümü için çürük olmayan baðýmsýz birimlerde vatandaþýn imara ve iskana aykýrýlýðýný bildirerek, cüzi bir ücret ödenmesi karþýlýðýnda kayýt altýna alýnmasýný öngören düzenlemeyi Meclis’ten çýkaracaklarýný açýkladý.Özhaseki, bu bütçenin de her yýl 500 bin binanýn yýkýlýp yapýlmasýný

 • EUROCHAMBRES Baþkaný Leitl: Türkiye Avrupa ülkeleri için çok önemli

  22 Nisan 2018 Pazar 09:36 11

  EUROCHAMBRES Baþkaný Leitl, Türkiye'nin ticaret ve yatýrým anlamýnda çok ciddi bir potansiyeli olduðunu belirterek, 'Türkiye, Avrupa için çok büyük öneme sahip.' dedi. Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalarý Birliði (EUROCHAMBRES) Baþkaný Christoph Leitl, AA muhabirine, Türkiye ile AB arasýndaki ticari iliþkiler ve Avrupalý yatýrýmcýlarýn Türkiye'ye yaklaþýmý

 • Ýran ekonomisi için Özal arýyor

  22 Nisan 2018 Pazar 01:16 11

  Ýran’da bir ekonomi dergisi, 25’inci ölüm yýl dönümünde eski Cumhurbaþkaný Turgut Özal‘ý kapaðýna taþýdý. Ýran’da haftalýk yayýmlanan ekonomi ve ticaret dergisi ‘Ticaret-i Ferda’ (Yarýnýn Ticareti) bugün çýkan son sayýsýnda eski cumhurbaþkaný Özal’ýn ekonomideki baþarýlarýna geniþ yer ayýrdý. Özal hakkýnda ‘Kalkýnma komutaný’ nitelemesini yapan dergi

 • Emekli maaþýna asgari ücret ayarý zam oranlarý 2018 SSK Baðkur emekli zamlý maaþý hesapla

  21 Nisan 2018 Cumartesi 11:27 14

  Temmuz ayý memur emekli enflasyon farký maaþ zammý ne kadar?Emekli maaþýna asgari ücret ayarý zam oranlarý nedir? 2018 SSK Baðkur emekli maaþý ne kadar? olduðu ve 4A 4B 4C emekli statüsü nedir? Yasal haklarý neler? sorularýn yanýtlarý araþtýrýlmaya devam ediliyor. Emekli maaþýna asgari ücret ayarý bekleniyor! SSK ve Bað-Kur'lularda en düþük emekli aylýðýnýn

 • Porsche’de `dizel gözaltýsý` iddiasý

  20 Nisan 2018 Cuma 14:58 12

  Alman spor otomobil üreticisi Porsche'de bir çalýþanýn, dizel manipülasyonu kapsamýnda yürütülen son soruþturmada gözaltýna alýndýðý bildirildi. Alman Haber Ajansý'nýn (DPA) Porsche Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume’un firma çalýþanlarýna gönderdiði bir mesaja dayandýrdýðý haberine göre, bir Porsche çalýþaný dizel skandalýyla ilgili soruþturma kapsamýnda

 • Þok Marketler’in halka arzýnda fiyat aralýðý belli oldu

  20 Nisan 2018 Cuma 13:54 13

  Açýklama, Þok Marketler’de yüzde 39 hissedar konumunda bulunan Gözde Giriþim tarafýndan KAP’a yapýldý. Þok Marketler’in halka arzýna aracýlýk eden kuruluþlardan birinin daha önce yaptýðý açýklamada, halka arz büyüklüðünün en az 2.6 milyar lira olacaðý belirtilmiþti. Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Deðerler global

 • `Faiz artýrýmlarýna devam edilmesini istiyorum`

  20 Nisan 2018 Cuma 04:30 15

  Cleveland Fed Baþkaný Loretta Mester, ekonominin aþýrý ýsýnmadan ve finansal istikrar risklerinin ortaya çýkmasýndan korumak için faiz artýrýmlarýnýn bu yýl ve gelecek yýl devam etmesi gerektiðini söyledi. Bu yýl giderek daha þahin bir duruþ ortaya koyan Mester, enflasyonda beklenmedik þekilde yükseliþler yaþanmasý veya ticari, jeopolitik gerilimlerin