En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fotoğraf, video

11:06 MTV 2018 ne kadar ödeme zam oraný nedir MTV hesaplama iþlemi nasýl olur

22

10:11 2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

23

07:01 2017 yılının enflasyonu belli oldu

10

İş

Tüm kategori haber

 • IMF, küresel büyüme beklentisini yükseltti

  22 Ocak 2018 Pazartesi 20:36 6

  IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nu "Güçlenen Beklentiler, Ýyimser Piyasalar, Gelecek Zorluklar" baþlýðýyla güncelledi. Bu yýl ilk kez Ýsviçre'nin Davos kasabasýnda Dünya Ekonomik Forumu kapsamýnda düzenlenen basýn toplantýsýyla kamuoyuna sunulan rapora göre, güçlenen küresel büyüme 2017'de yüzde 3,7’ye yükselerek bir önceki yýla kýyasla 0,5 hýzlandý

 • Dolar kritik seviyenin altýnda!

  22 Ocak 2018 Pazartesi 16:43 5

  Zeytin Dalý Harekatý, piyasalarýn haftaya pozitif bir baþlangýç yapmasýna neden oldu. Afrin’e düzenlenen harekatta baþarýlý sonuçlarýn alýndýðý yönündeki açýklamalarýn etkisi ile dolar/TL kurundaki düþüþ hýzlandý. Euro/TL kuru da ayný þekilde gerilemeye devam ediyor. TL karþýsýnda bugün yüzde 0,21 düþen euro þu sýralar 4,6480 TL'den iþlem görüyor

 • TKDK'dan çiftçilere kýrsal destekleme eðitimi

  22 Ocak 2018 Pazartesi 10:10 6

  Bulanýk ilçesinde tarým ve hayvancýlýkla geçimini saðlayan çiftçilerin bilinç düzeyini arttýrmak ve devlet destekli projeler ile ilgili bilgi paylaþmak amacýyla Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) uzmanlarý tarafýndan çiftçilere eðitim verildi. Muþ'un Bulanýk ilçesinde Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü

 • Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye yansıması

  22 Ocak 2018 Pazartesi 07:33 4

  Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Afrin'deki YPG'li terörist hedeflere yönelik Zeytin Dalı Harekatı için "Yatırımcı rahat olsun, operasyon meşru" mesajı verdi. Afrin'deki terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi gösterme gayreti boşa çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki

 • Türk hava sahasý hiç boþ kalmadý

  21 Ocak 2018 Pazar 23:46 5

  Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Türkiye semalarýndan geçen yýl yaklaþýk her 16 saniyede bir uçak geçtiðini söyledi. Son 10 yýlda havayoluyla taþýnan yolcu sayýsýnýn yýllýk ortalama yüzde 10.3 büyüdüðüne iþaret eden Arslan, 2008 yýlýnda 79 milyon 887 bin 380 olan yolcu sayýsýnýn geçen yýl 193 milyon 318 bin 708’e ulaþtýðýný bildirdi

 • En büyük ilk beş kripto para birimi yeniden düştü

  21 Ocak 2018 Pazar 07:54 6

  Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerinin etkisiyle sanal para birimlerinde yeniden düşüş gözlemlendi. Toplam 1469 sanal paranın oluşturduğu kripto para piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.4 düşerek 580 milyar 863 milyon dolara gerilerken, kripto para piyasasının en büyük ilk beş biriminde

 • Türkiye’ye karþý cimri batýklara bol kepçe

  20 Ocak 2018 Cumartesi 21:52 6

  Sýfýrcý hocalar, Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn ‘ideolojik davranýyolar’ sözünü ayný gün tescilledi. S&P ve Fitch ekonomisi zorda olan Yunanistan ve Ýspanya’nýn notunu yükseltti. Fitch ise Türkiye’nin notunu ýsrarla ayný düzeyde býraktý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn ‘Ýdeolojik yaklaþým içinde patinaj yapýyorlar’ diye eleþtirdiði kredi derecelendirme

 • Yerli otoda ‘koordinatör’ devlet olacak

  20 Ocak 2018 Cumartesi 21:52 6

  ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’ kapsamýndaki çalýþma, yatýrým, ihale ve imtiyazlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn uygun görüþü gerekecek. Türkiye’nin Otomobili Projesi kapsamýndaki çalýþmalarýn Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn koordinasyonunda yürütülmesine iliþkin Bakanlar Kurulu kararý Resmi Gazete’de yayýmlandý. Buna göre, proje

 • Kanal Ýstanbul’a Çinli dev göz kýrptý

  20 Ocak 2018 Cumartesi 21:52 6

  Dünya devi Bank of China, aralarýnda Kanal Ýstanbul’un da bulunduðu Türkiye’deki dev projelerin finansmanýna talip oldu. Bankanýn Türkiye Genel Müdürü Ruojie Li “Türkiye’deki altyapý projelerinin finansmanýný saðlayarak köprü görevi görmek istiyoruz” dedi. Dünyanýn önde gelen finans ve bankacýlýk devlerinden Bank of China (BOC) güzergahý hafta baþýnda

 • `Bitcoin her an tamamen çökebilir`

  20 Ocak 2018 Cumartesi 14:33 6

  CNBC'ye konuþan Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, toplumun fiyat konusunda bir konsensüse gelmediði sürece Bitcoin'in gerçek deðere sahip olmayacaðýný savundu. Ekonomist Shiller, "Altýn gibi diðer varlýklarýn, insanlar bunlarý yatýrým için deðerlendirmese de bir fiyatý var" dedi. "Mevcut durum bana, 1640'lý yýllarda Hollanda'da yaþanan Lale Çýlgýnlýðý'ný