En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fotoğraf, video

06:12 Türkiye için rekor turist beklentisi

15

05:09 Akdeniz'de sondaj yapılacak noktalar belirlendi

14

09:15 İngilizler faiz artırımı istedi

25

İş

Tüm kategori haber

 • Facebook ve Netflix'in hisse deðerleri rekor kýrdý

  21 Haziran 2018 Perşembe 05:29 11

  Dünyanýn en büyük sosyal paylaþým sitesi Facebook ve küresel internet televizyon aðý Netflix'in hisse deðerleri rekor kýrdý. Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde iþlem gören Facebook'un hisse baþýna deðeri çarþamba günü iþlem saatleri içinde 203,54 dolara yükselerek þirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaþtý. Facebook hisseleri günü yüzde 2,3 primle 202 dolardan

 • Abdurrahman Kaan: 24 Haziran bir durak, sað salim geçeceðiz

  20 Haziran 2018 Çarşamba 22:43 9

  Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný Abdurrahman Kaan, “24 Haziran da diðer seçimler gibi sadece bir duraktýr ve bu duraðý da sað salim geçeceðiz” dedi. “Sosyal tahriklerden algý oyunlarýna, hukuki manipülasyonlardan milli birliðimize karþý suikast planlarýna ve hatta darbe giriþimine kadar, yoluna çýkarýlan her engeli feraset

 • Yerli eve geri döndü yabancýlar hýzlandý

  20 Haziran 2018 Çarşamba 22:39 10

  Sektörün 15 Mayýs’ta baþlattýðý yüzde 20 indirim kampanyasý ile ve faiz indirimiyle mayýs ayýnda konut satýþý yüzde 2.7 arttý. Yabancýya satýþ da yüzde 31.6 yükseldi. Sektör, faiz indiriminin sürmesini istiyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), mayýs ayýna iliþkin konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre baþta hükümetin KDV ve tapu harcý indirimi

 • Medyada dev satýn alma! Tam 71,3 milyar dolar..

  20 Haziran 2018 Çarşamba 18:05 10

  Dünyanýn en büyük medya ve eðlence þirketlerinden The Walt Disney Company, yapýmcýlýk ve daðýtým medya þirketi 21st Century Fox`u satýn almak için 71,3 milyar dolara anlaþmaya varýldýðýný duyurdu. Disney'den yapýlan açýklamada, Fox'un hissedarlarýnýn kendi hisselerine karþýlýk olarak Disney hisselerini alabileceði veya kendilerine sahip olduklarý hisse

 • ABD`de cari açýk beklentinin altýnda geldi

  20 Haziran 2018 Çarşamba 13:58 9

  ABD Ticaret Bakanlýðý verilerine göre, ülkenin cari iþlemler açýðý, yýlýn ilk çeyreðinde bir önceki çeyreðe kýyasla yüzde 7 artarak 124,1 milyar dolara çýktý. Ülkenin GSYH'sine oraný yüzde 2,5’e yükselen cari açýða iliþkin piyasa beklentisi 129 milyar dolar seviyesindeydi. Beklentilerin altýnda kalan birinci çeyrek cari iþlemler açýðýndaki artýþta, mal ithalatýnýn

 • Patates soðan kaç TL oldu son dakika sebze meyve fiyatlarý cep yakýyor

  20 Haziran 2018 Çarşamba 12:07 10

  Patates soðan fiyatlarý patates soðan kaç TL oldu? Güncel sebze meyve fiyatlarý nasýl? Market alýþveriþlerinin ilk sýrasýnda kendisine yer bulan patates ve soðandaki pahalýlýk cep yakýyor. Patates ve soðan fiyatlarýnýn artýþa geçmesinin ardýndan vatandaþlar patates soðan fiyatlarýný merak ediyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Hal Müdürlüðü'nün açýkladýðý

 • Petrol üretiminde artýþ miktarý tartýþýlýyor

  20 Haziran 2018 Çarşamba 08:27 10

  Londra'daki enerji piyasalarý danýþmanlýk ve araþtýrma kuruluþu Energy Aspects'in Jeopolitik Analisti Riccardo Fabiani, Petrol Ýhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafýndan cuma günü Viyana'da yapýlacak toplantýda üretim artýrma kararý alýnacaðýna kesin gözüyle bakýldýðýný belirterek, "Piyasalar açýsýndan asýl sorun artýþ miktarý. Ülkelerin ham petrol

 • General Electric, Dow Jones Endeksinden çýkartýldý

  20 Haziran 2018 Çarşamba 05:55 11

  ABD'nin köklü þirketlerinden olan ve 126 yýl önce Thomas Edison tarafýndan kurulan General Electric'in Dow Jones Sanayi Endeksinden çýkartýldýðý bildirildi. Dow Jones Sanayi Endeksinin iþletmesini yürüten S&P Dow Jones Indices adlý þirketten yapýlan açýklamada, endekste iþlem gören 30 firmanýn arasýnda, 26 Haziran Salý gününden itibaren artýk General

 • Yeni Havalimaný’nýn ilk konuðu Erdoðan

  19 Haziran 2018 Salı 22:01 12

  Türkiye’yi dünya hava ulaþýmý sektöründe liderliðe taþýyacak olan Yeni Havalimaný’na ilk teker yarýn deðecek. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn ve Binali Yýldýrým’ýn içinde olacaðý uçaðýn iniþi için tüm hazýrlýklar tamamlandý. “Toplam 76.5 milyon metrekare alana inþa edilecek olan 3. havalimanýnýn tamamý 4 etapta inþa edilecek. 42 ayda tamamlanmasý

 • Kurbanlýða cepten sorgulama geliyor

  19 Haziran 2018 Salı 22:01 10

  Kurbanlýk sorgulamada yeni dönem baþlýyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn hazýrladýðý programla cep telefonundan, hayvanýn türü, ýrký ve doðum tarihi gibi bilgiler sorgulanabilecek. Kurban Bayramý’na 2 ay olmasýna raðmen, hazýrlýklar yapýlmaya baþlandý. Kurban kesimi ile ilgili Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn 2018 yýlý kurban hizmetlerinin uygulanmasýna