En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fotoğraf, video

10:11 2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

11

17:30 Elektrikli otomobil 'MTTB-Dava' ile 'Devrim' buluþtu

27

İş

Tüm kategori haber

 • Akdeniz ülkelerine yabancý ziyaretçi artýyor

  19 Kasım 2017 Pazar 11:42 1

  Yýlýn 8 ayýnda Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu 11 Akdeniz ülkesi, 234,3 milyon yabancý ziyaretçi aðýrladý. Bölgedeki yabancý ziyaretçi zayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 11 arttý. Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu 11 Akdeniz ülkesine yýlýn 8 ayýnda 234,3 milyon yabancý ziyaretçi geldi. Bölgede yabancý ziyaretçi sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine

 • ÝZODER Baþkaný Pelesen: Su yalýtýmýyla binalarýn kaderi deðiþecek

  19 Kasım 2017 Pazar 10:30

  ÝZODER Baþkaný Pelesen, 'Bugünkü topladýðýmýz verilere göre binalarýmýzýn ortalama ömrü 30 yýl. Bu binalarý su yalýtýmýyla yaparsanýz bina ömürlerini 80-100 yýla taþýmak mümkün olacak. Yönetmeliðin asýl katkýsý bu olacak.' dedi. Isý Su Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði (ÝZODER) Yönetim Kurulu Baþkaný Levent Pelesen, "Binalarda Su Yalýtýmý Yönetmeliði'nin

 • 900 bin aracýný geri çaðýrýyor

  19 Kasım 2017 Pazar 10:14 6

  Japon otomobil devi Honda Motor, arka koltuklardaki emniyet kemelerinde ortaya çýkan bir hata nedeniyle 900 bin civarýnda minivan aracýný geri çaðýrýyor. Þirket açýklamasýnda çaðrýlacak araçlarýn 2011-2017 arasýnda üretilmiþ Honda Odyssey markasý araçlarýn olacaðýný ve bu üretim hatasý nedeniyle ABD’de kendilerine, 46 hafif yaralanmalý vaka bildirildiðini

 • 760 bin lira olana kadar satmayacaklar

  19 Kasım 2017 Pazar 10:14 5

  Zimbabve'de yaþanan siyasi kaos ve Venezuela'daki temerrüt tartýþmalarýndan sonra 8 bin dolar (31 bin TL) sýnýrýna kadar yükselen Bitcoin için yatýrýmcýlar daha gidecek çok mesafe olacaðýna inanýyor. CoinTelegraph'ýn haberine göre Amerikalý yatýrýmcýlar arasýnda yapýlan araþtýrmaya göre yatýrýmcýlar Bitcoin 196 bin dolar seviyesine gelene kadar Bitcoin'lerini

 • Zorlu: Yerli otomobile herkesin inanmasý lazým

  19 Kasım 2017 Pazar 10:14 6

  Türkiye'nin yerli otomobilini yapacak Ortak Giriþim Grubu'nda yer alan "5 babayiðit"ten biri olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Nazif Zorlu, yerli otomobilde güzel þeylerin olacaðýna inandýðýný belirtti. Sanayiden gelen bir grup olduklarýný dile getiren Zorlu, "Türkiye'de sanayide istihdam yapan en büyük gruplardan biriyiz. Sanayide 30 bin çalýþanýmýz

 • Merkez Bankasý Türk lirasý uzlaþmalý vadeli döviz satým ihalelerine baþlanmasýna karar verdi

  18 Kasım 2017 Cumartesi 12:36 5

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý, Türk lirasý uzlaþmalý vadeli döviz satým ihalelerine baþlanmasýna karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), Türk lirasý uzlaþmalý vadeli döviz satým ihalelerine baþlanmasýna karar verildiðini duyurdu. TCMB'den yapýlan açýklamada, Türk lirasý uzlaþmalý vadeli döviz satým ihalelerine baþlanmasýna karar verildiði

 • Moody's, Türkiye ile ilgili yýllýk kredi analizi raporunu yayýmladý

  18 Kasım 2017 Cumartesi 00:39 6

  Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Moody's, Türkiye'nin kredi profilinin siyasi risklere karþý koruduðunu bildirdi. Türkiye'nin kredi profilinin dirençli ekonomisi ve güçlü kamu finansmanýný siyasi risklere ve dýþ hassasiyete karþý dengelediðine dikkat çekilen raporda, ayrýca, Türkiye'nin kredi profilinin geniþ ve esnek orta gelirli ekonomisini

 • Rus helikopter üreticisi Russian Helicopters, Türkiye’nin taleplerini karþýlamaya hazýr olduðunu açýkladý

  17 Kasım 2017 Cuma 22:01 6

  Rus helikopter üreticisi Russian Helicopters (Vertolety Rossii),Rusya’nýn çift amaçlý helikopterler konusunda Türkiye’nin taleplerini karþýlamaya hazýr olduðunu açýkladý. Rusya Federal Askeri ve Teknik Ýþbirliði Dairesi, Moskova’nýn savaþ helikopterlerinin satýþý konusunda Ankara’yla görüþmeye hazýr olduðunu duyurdu. Russian Helicopters, Rusya’nýn þu anda Türkiye

 • AB`den kredi derecelendirme kuruluþlarýna sýnýrlama

  17 Kasım 2017 Cuma 17:24 21

  Avrupa Birliði'nin (AB) piyasa denetçi kurumu olan Avrupa Sermaye Piyasalarý Otoritesi (ESMA) AB dýþýndan verilen kredi notlarýnýn Birlik içinde kullanýmýna kýsýtlamalar getirdi. Bu adým, Ýngiltere'nin AB'den çýkýþýndan sonra, Londra'daki üç büyük kredi derecelendirme kuruluþunun geleceðini yakýndan ilgilendiriyor. Yeni kurallara göre AB dýþýnda derlenmiþ

 • THY, Havalimaný Ýnþaat ve Ýþletme Þirketi kurdu

  17 Kasım 2017 Cuma 16:33 20

  Türk Hava Yollarý Anonim Ortaklýðý, 50 bin lira nakit sermayeli THY Havalimaný Ýnþaat ve Ýþletme Þirketi'ni kurdu. Ortaklýðýmýz Yönetim Kurulu'nca havalimaný iþletmeciliði ve yatýrýmlarý alanlarý baþta olmak üzere ve ana sözleþmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere hisselerinin tamamý THY Anonim Ortaklýðý'na ait 50 bin lira nakit sermayeli