En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Coðrafi tescilde þampiyon Türkiye

07 Ekim 2018 Pazar 01:46
23 0
Coðrafi tescilde þampiyon Türkiye

Yöresel Ürünler ve Coðrafi Ýþaretler Araþtýrma Aðý (YÜCÝTA) Yürütme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Yavuz Tekelioðlu Türkiye’nin 375 tescilli ürünle dünya birincisi olduðunu söyledi. Tekelioðlu, “Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, dünyada tescil edilmiþ yaklaþýk 10 bin civarýnda coðrafi iþaret var. Bunun üçte biri AB ülkeleri arasýndadýr. Geliþmekte olan ülkelerde de yaklaþýk bin tescil edilmiþ coðrafi iþaret var. Ama bu ülkelerde pek çok coðrafi iþaret, yeterli hukuki düzenlemeler olmadýðýndan korunamýyor. Türkiye’de þu an itibarýyla 375 tescil almýþ ürün var. Biz þu anda dünyada tescil sayýsý bakýmýndan birinci sýradayýz. Geçen sene 104, bu yýl ise yaklaþýk 70 tescil verildi. Yani ülkemizde çok hýzlý geliþmeler var. AB’de ise en çok tescil alan ülke Ýtalya’dýr. Onu Fransa takip ediyor. Ardýndan sýrasýyla Ýspanya, Portekiz ve Yunanistan geliyor. Bu 5 ülkedeki ürünler AB’nin tescilli ürünlerinin yüzde 70’ini oluþturuyor.”

Coðrafi iþaret almýþ ürünlerin kaliteli ve otantik ürünler olduðunu belirten Tekelioðlu “Tescil edilen ürün korunuyor. Ezine peyniri tescil edilmiþse, Afyonkarahisar’da beyaz peynir yapýp adýna Ezine peyniri diyemiyoruz. Çünkü Ezine peyniri, tescil belgesindeki kurallara göre, Çanakkale’nin Ezine, Ayvacýk ve Bayramiç ilçeleri arasýndaki Kaz Daðlarý’nda otlayan hayvanlarýn özel sütlerinden yapýlan bir peynirdir. Sadece orada yapýlabilir” dedi. Tekelioðlu, coðrafi iþaretlerin Türkiye’nin ekonomik kalkýnmasýnda öncelikli hedefleri arasýnda oluðunu, tarým ürünlerinde de gýda güvenliðini temsil ettiðini anlattý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0