En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ kimdir, nereli?

16 Eylül 2017 Cumartesi 18:48
16 0
Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ kimdir, nereli?

Diyanet Ýþleri Baþkaný olarak atanan Prof. Dr. Ali Erbaþ kimdir, nereli, kaç yaþýnda? Ali Erbaþ kimdir sorusuna vatandaþlar yanýt arýyor ve yeni Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn hayatý merak ediliyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda Mehmet Görmez'in istifasýnýn ardýndan baþkanlýða Prof. Dr. Ali Erbaþ atandý. Ali Erbaþ, 1961 yýlýnda Ordu’nun Kabadüz Ýlçesi Yeþilyurt Köyünde doðdu.

Yeni Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Erbaþ kimdir, nereli? Ali Erbaþ’ýn Diyanet Ýþleri Baþkaný olarak atanmasýnýn ardýndan vatandaþlar Ali Erbaþ kimdir sorusuna yanýt aramaya baþladý. Ali Erbaþ, 1961 yýlýnda Ordu’nun Kabadüz Ýlçesi Yeþilyurt Köyünde doðdu. Ýlkokulu Yeþilyurt Köyü Ýlkokulunda okudu. 1980’de Sakarya Ýmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1961 yýlýnda Ordu’nun Kabadüz Ýlçesi Yeþilyurt Köyünde doðdu. Ýlkokulu Yeþilyurt Köyü Ýlkokulunda okudu. 1980’de Sakarya Ýmam-Hatip Lisesi’nden, 1984’de ise Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1982-1993 yýllarý arasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýstanbul Fatih Müftülüðüne baðlý çeþitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptý.

Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinde 1987’de Tefsir Anabilim Dalýnda “Kur’an’daki Tekrarlar” isimli teziyle Yüksek Lisansýný, 1993’te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalýnda “Ýlâhî Dinlerde Melek Ýnancý” isimli teziyle doktorasýný tamamladý.

1988-1990 yýllarý arasýnda Ýstanbul Haseki Eðitim Merkezinde Master ve Doktora öðrencileri için açýlan ihtisas kursuna devam etti.

1993 yýlýnda Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalý’na Yardýmcý Doçent olarak atandý. 1994 yýlý Temmuz ve Aðustos aylarýnda Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde Dinler Tarihi ve Din Bilimleri alanýnda araþtýrmalar yaptý. Daha sonra 1996-1997 öðretim yýlýnýn baþýndan itibaren bir yýl boyunca Strasbourg Beþerî Bilimler Üniversitesinde misafir öðretim üyesi olarak alanýyla ilgili araþtýrmalar yaptý.

1997-1998 öðretim yýlý baþýnda yurda döndü ve Kasým 1998’de Doçent, Ocak 2004’de Profesör oldu.

1993-2006 yýllarý arasýnda Dinler Tarihi Anabilim Dalý Baþkanlýðý ve yine ayný tarihler arasýnda Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý yaptý.

1997-2002 yýllarý arasýnda 5 yýl Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðý, 2006-2011 yýllarý arasýnda iki dönem ayný fakültenin Dekanlýðýný yürüttü. 2003-2011 yýllarý arasýnda Sakarya Üniversitesi’nde Senato Üyesi, 2006-2011 yýllarý arasýnda ise ayný üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptý.

2011 yýlýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðüne atandý.

Prof.Dr. Ali Erbaþ 08 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüðüne atandý.

12 kitabý, çok sayýda makalesi ve yurt içinde ve yurt dýþýnda sunduðu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansý bulunan Prof.Dr. Ali Erbaþ evli ve 4 çocuk babasýdýr.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0