En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Emeklilere memurluk yolu açýlýyor

13 Ekim 2018 Cumartesi 02:01
30 0
Emeklilere memurluk yolu açýlýyor

Kamu ve özel sektörden emekli olanlara memurluk yolu açýlýyor. Emekliler, devlet kurumlarýnda esnek saatlerde çalýþabilecek.

Ýstihdam seferberliði kapsamýnda hükümet yeni adýmlar atmaya hazýrlanýyor. Ýþçi çýkarmalarýnýn önüne geçmek için iþletmelere yeni desteklerden, esnek çalýþmaya kadar birçok baþlýkta yeni düzenlemeler devreye girecek. Bazý kamu kurumlarýnda uygulanmaya baþlayan esnek çalýþma sistemleri geliþtirilerek, iþgücü piyasasýna esneklik saðlayan bu sistem iþ ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek.

Yarým çalýþma ödeneðinde koþullar iyileþtirilecek, uzman kiþiler devlette esnek çalýþabilecek, emekli memurlar göreve dönebilecek. Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrýlan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarýnda maaþlý çalýþabilecek. ​Bu kiþilere esnek çalýþma yöntemi uygulanacak. Böylece kamuda insan kaynaðý kalitesi artacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, Ýngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kiþi esnek çalýþma modeli kapsamýnda çalýþýyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0