En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Endonezya'da düþen uçaðýn gövdesi dalgýçlar tarafýndan görüldü

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:40
123 0
Endonezya'da düþen uçaðýn gövdesi dalgýçlar tarafýndan görüldü

Endonezya’da denize düþen uçaðý arama çalýþmalarýnda, uçaðýn gövdesinin dalgýçlar tarafýndan görüldüðü bildirildi.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Baþkaný Muhammad Syaugi yaptýðý açýklamada, kalkýþýndan kýsa süre sonra düþen Lion Havayollarýna ait JT 610 sefer sayýlý Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçaðýnýn ana gövdesi ve motorlarýnýn dalgýçlar tarafýndan görüldüðünü belirtti.

Çalýþmalarda þu ana kadar da uçaða ait iki türbin ve bir tekerleðin sudan çýkarýldýðýný ifade eden Syaugi, uçaðýn ikinci karakutusundan da zayýf sinyaller alýnmaya baþlandýðýný aktardý.

Syaugi ayrýca, deniz altýndaki güçlü akýntýlarýn dalgýçlarýn arama çalýþmalarýný zorlaþtýrdýðýný kaydetti.

Ulusal Ulaþtýrma Güvenlik Komitesi, uçaðýn perþembe günü bulunan ilk karakutu incelemesinin en erken gelecek ay sonuçlanacaðýný açýklamýþtý.

Çarþamba günü bölgede yapýlan sonar taramasýnda, denizin 32 metre derinliðinde uçaða ait olduðu düþünülen 22 metre uzunluðunda bir cisme rastlandýðý açýklanmýþtý. Yetkililer, tarama çalýþmalarýnda rastlanan cismin uçaða ait olup olmadýðýnýn henüz bilinmediðini, cisme iliþkin görüntü almaya çalýþtýklarýný ifade etmiþti.

Uçakla, pazartesi sabah Cakarta'dan Sumatra Adasý'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkýþýndan 13 dakika sonra radar baðlantýsý kesilmiþti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kiþilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kiþi bulunuyordu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0