En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

`Enflasyon düþükken faiz artýrýmýna gerek yok`

14 Kasım 2017 Salı 16:42
22 0
`Enflasyon düþükken faiz artýrýmýna gerek yok`

St. Louis Fed Baþkaný James Bullard, enflasyonun Fed'in yüzde 2 olan hedefinin altýnda kalmasý ve hedefe doðru hýzlý bir geri dönüþ içinde olmamasý birlikte, faiz artýrýmýna gitmeye gerek olmadýðýný tekrarladý.

Bullard, mevcut faiz seviyesinin muhtemelen kýsa vadede uygun olmaya devam edeceðini belirtti.

Bullard, Louisville, Kentucky'de yaptýðý konuþmada, "2017 yýlý boyunca enflasyon verileri aþaðý yönde sürpriz yaptý ve ABD enflasyonunun güvenilir bir þekilde hedefe doðru yükseleceði fikri konusunda soru iþaretleri doðurdu" dedi.

St. Louis Fed Baþkaný, eðer Federal Açýk Piyasa Komitesi (FOMC) enflasyon hedefine ulaþacaksa, bunun 2018 ya da 2019'da olacaðýný sözlerine ekledi.

Bullard, "Hazine Enflasyon korumalý Menkul Kýymetler'e dayanan beklenen enflasyon ölçümleri göreceli olarak düþük seyrini sürdürüyor ve anket bazlý ölçümler de son bir yýlda geriledi" dedi.

GSYH'nýn son dönemde yükselirken, reel GSYH büyümesinin 2018'de 2017 yýlýnýn ikinci yarýsýna göre muhtemelen daha yavaþ olacaðýný söyleyen Bullard, "ABD iþsizlik oraný kayda deðer bir þekilde daha da düþse bile, bunun enflasyon üzerindeki etkisi muhtemelen düþük olacak" deðerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0