En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

`Euro Grubu`nun yeni bir baþkaný olacak`

10 Ekim 2017 Salı 06:37
15 0
`Euro Grubu`nun yeni bir baþkaný olacak`

Euro Grubu Baþkaný ve Hollanda Maliye Bakaný Jeroen Dijsselbloem, "5 yýldýr bu görevi yapýyorum ve yeterli olduðunu düþünüyorum. Euro Grubu'nun yeni bir baþkaný olacak." dedi.

Dijsselbloem, Lüksemburg'da gerçekleþtirilen ve Euro kullanan 19 Avrupa Birliði (AB) üyesi ülkenin maliye bakanlarýnýn bir araya geldiði Euro Grubu toplantýsýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu.

Euro Grubu Baþkanlýðý görevini 2013 yýlýndan beri yürüten ve son seçimde büyük yenilgiye uðrayan Hollanda Ýþçi Partisi üyesi olan Jeroen Dijsselbloem, Hollanda'da yeni hükümetin kurulmak üzere olduðunu ve baþka birinin maliye bakaný seçileceðini anlattý.

Toplantýda, Hollanda'daki Maliye Bakanlýðý görevinin son bulacak olmasýna raðmen 13 Ocak 2018'e kadar Euro Grubu'ndaki baþkanlýk görevini sürdürmesi yönünde "oy birliðiyle" karar alýndýðýný belirten Dijsselbloem, "5 yýldýr bu görevi yapýyorum ve yeterli olduðunu düþünüyorum. Euro Grubu'nun yeni bir baþkaný olacak." diye konuþtu.

Jeroen Dijsselbloem, Almanya Federal Meclis (Bundestag) Baþkanlýðý görevi öncesinde Wolfgang Schaeuble'nin son kez Euro Grubu'na katýldýðýný belirterek, toplantýda finansman sorunu yaþayan Euro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteði saðlamak üzere kurulmuþ olan Avrupa Ýstikrar Mekanizmasý'nýn (ESM) gelecekte üstlenebileceði rol, istihdam ve büyüme gibi konularýnýn ele alýndýðýný anlattý.

Dijsselbloem, mart ayýnda verdiði bir röportajda, "AB'nin güney ülkeleri tüm yardým paralarýný alkol ve kadýna harcayýp, sonra yeniden yardým istiyor." ifadesini kullanmýþtý.

Bu sözleri büyük tepki toplayan Jeroen Dijsselbloem'in çeþitli siyasetçiler tarafýndan istifa etmesi istenmiþti.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0