En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fas'ýn Batý Sahra için önerisi "özerklik"

30 Eylül 2018 Pazar 06:08
23 0
Fas'ýn Batý Sahra için önerisi "özerklik"

Batý Sahra'dan sorumlu Fas Kraliyet Danýþma Konseyi Üyesi Abdulmecid Bilgazal, ülkesinin, Batý Sahra sorununun çözümü için en önemli önerisinin özerklik olduðunu söyledi.

Bilgazal, AA muhabirine, Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Batý Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in, Batý Sahra sorununu görüþmek üzere taraflarý 4-5 Aralýk tarihlerinde Cenevre'ye davet etmesiyle ilgili açýklamada bulundu.

Ülkesinin, Batý Sahra sorununu BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi dahilinde gördüðünü ve müzakerelerin Cezayir katýlmadan yapýlamayacaðýný ifade eden Bilgazal, sorunun çözüme ulaþmasý için sunabilecekleri en önemli önerinin özerklik olduðunu belirtti.

Basýnda, Köhler'in Fas, Cezayir, Polisario Cephesi ve Moritanya'yý, 4-5 Aralýk tarihlerinde Batý Sahra sorununu görüþmek üzere Cenevre'ye davet ettiði haberleri yer almýþtý.

Fas'ýn, 1975'te eski Ýspanyol sömürgesi Batý Sahra'yý topraklarýna katmasýnýn ardýndan Cezayir'in destek verdiði baðýmsýzlýk yanlýsý Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasýnda baþlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliðinde kalmasý gerektiðini savunurken Polisario Cephesi, Batý Sahra'nýn baðýmsýz devlet olduðunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuðunda varýlan ateþkes anlaþmasýna kadar Fas güvenlik güçlerine karþý silahlý mücadele yürütüyordu. Ateþkes anlaþmasýndan bu yana Batý Sahra'nýn statüsüyle ilgili görüþmeler baþarýya ulaþamadý.

Fas Kralý 6. Muhammed 5 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleþtirdiði telefon görüþmesinde, "40 yýlý aþkýn süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payý var." ifadesini kullanmýþtý.

Fas Dýþiþleri Bakanlýðýndan 2 Mayýs'ta yapýlan açýklamada da "Lübnan Hizbullahý'nýn Polisario Cephesi'ne destek verdiði ve Cezayir'deki Ýran Büyükelçiliðinin Polisario'ya askeri eðitim ve silah yardýmý sunduðu" öne sürülmüþtü.

Moritanya'nýn ise Batý Sahra sorununda tarafsýz olduðunu söylemesine raðmen zaman zaman Polisario Cephesi'nden yetkilileri ülkede kabul etmesi Rabat yönetimini rahatsýz ediyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0