En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Filistin Devlet Baþkaný Abbas: ABD Büyükelçiliði yeni bir Yahudi yerleþim birimidir

15 Mayıs 2018 Salı 00:44
29 0
Filistin Devlet Baþkaný Abbas: ABD Büyükelçiliði yeni bir Yahudi yerleþim birimidir

Filistin Devlet Baþkaný Abbas, 'O bir elçilik deðil, yeni bir Yahudi yerleþim birimidir. Eskiden Ýsrail'in topraklarýmýzda Yahudi yerleþim birimi inþa etmesine yardým eden ABD, bugün kendisi topraklarýmýzda Yahudi yerleþim birimi kurdu' dedi.

Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliðini "yeni bir Yahudi yerleþim birimi" olarak nitelendirdi ve Ýsrail'in Gazze'de gerçekleþtirdiði katliamý durdurmasý için uluslararasý camiaya çaðrýda bulundu.

Filistin yönetimi, Abbas baþkanlýðýnda iþgal altýndaki Batý Þeria'nýn Ramallah kentinde bulunan Devlet Baþkanlýðý Sarayý'nda toplandý.

Ýsrail askerlerinin Gazze'de 55 Filistinliyi þehit etmesi nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan eden Filistin Devlet Baþkaný Abbas, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yýl dönümü münasebetiyle de ülke genelinde greve gidilmesi çaðrýsýnda bulundu.

Abbas, Ýsrail'in abluka altýndaki Gazze ve Batý Þeria'da Filistin halkýna yönelik katliam yaptýðýný vurgulayarak, "Siyonist terör örgütleri 1948'de de Filistin halkýný kendi topraklarýndan göçe zorlamýþtý." dedi.

ABD'nin Ýsrail-Filistin barýþ görüþmelerindeki ara bulucu rolünü kaybettiðini yineleyen Abbas, bugün Kudüs'te açýlan ABD büyükelçiliði için ise, "O bir elçilik deðil, yeni bir Yahudi yerleþim birimidir. Eskiden Ýsrail'in topraklarýmýzda Yahudi yerleþim birimi inþa etmesine yardým eden ABD, bugün kendisi topraklarýmýzda Yahudi yerleþim birimi kurdu." ifadelerini kullandý.

Ýsrail’in tarihi gerçekleri çarpýtarak tarihi Filistin topraklarýndaki gerçeði yok etmeye çalýþtýðýný belirten Abbas, Filistinlilerin kendi devletlerini kurana kadar direniþlerini sürdürmeye devam edeceðini vurguladý.

Abbas, Filistin'in Filistinlilerin atalarýnýn topraklarý olduðunun altýný çizerek, uluslararasý topluma, düzenlenen barýþçýl gösterilere þiddet kullanarak müdahale eden Ýsrail'i durdurmasý ve Filistin halkýna koruma saðlanmasý çaðrýsý yaptý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0