En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Fransa'da tiroit ilacý için 'yan etki' uyarýsý

12 Eylül 2017 Salı 02:36
15 0

Buzyn, RTL radyo kanalýna yaptýðý açýklamada, Levothrox kullanan 3 milyon kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmalarda, ilacýn kramp, baþ aðrýsý, saç kaybý, uyku hali gibi bazý yan etkilerinin tespit edildiðini belirtti.

Fransa'da 9 bin kiþinin ilacýn yan etkilerine maruz kaldýðýný belirlediklerini kaydeden Buzyn, araþtýrmanýn sonuçlarýnýn gelecek ay yayýmlanacaðýný vurguladý.

Ýlacýn formülünün Mart 2017'de deðiþtiðini anýmsatan Buzyn, yan etkilerin çoðunun, hastanýn alacaðý dozun yeni formüle göre ayarlanmayýþýndan kaynaklandýðýný vurguladý.

Fransa Tiroit Hastalarý Derneði, olayýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan geçen hafta, bakanlýk yetkililerine ve üretici firmaya dava açacaklarýný duyurmuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0