En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Gürcistan, Rusya'nýn Güney Osetya kararýna tepkili

06 Şubat 2018 Salı 20:33
21 0
Gürcistan, Rusya'nýn Güney Osetya kararýna tepkili

Cumhurbaþkaný Danýþmaný ve Uluslararasý Sekreteri Pkhaladze, 'Güney Osetya'nýn sözde askeri birliklerinin Rusya Silahlý Kuvvetlerine katýlmasý endiþe verici.' dedi.

Gürcistan Cumhurbaþkaný Danýþmaný ve Uluslararasý Sekreteri Tengiz Pkhaladze, tek taraflý baðýmsýzlýk ilan eden Güney Osetya'nýn bazý askeri birliklerinin Rus ordusuyla birleþmesine yönelik anlaþmanýn Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Vladimir Putin tarafýndan imzalanmasýna tepki gösterdi.

Pkhaladze, Rusya'nýn iþgal ettiði Güney Osetya'nýn bazý askeri birliklerinin bu ülkenin ordusuyla birleþmesi anlaþmasýnýn Putin tarafýndan onaylanmasýna iliþkin yaptýðý açýklamada, Rusya'yý bölgedeki barýþ ortamýný tehdit etmekle suçladý.

Pkhaladze, "Güney Osetya'nýn sözde askeri birliklerin Rusya Silahlý Kuvvetlerine katýlmasý özelikle endiþe verici" diyerek, Rusya'nýn gelecekte benzer yasadýþý adýmlar atmamasý için uluslararasý toplumun Moskova'ya baský kurmasýný istedi.

Ayrýlýkçý Güney Osetya'nýn bazý askeri birliklerinin Rus ordusuyla birleþmesi anlaþmasý Putin tarafýndan 5 Þubat tarihinde imzalanmýþtý.

Rusya Federasyonu ile Gürcistan'dan tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan eden ayrýlýkçý Güney Osetya arasýnda 2015 yýlýnda imzalanan sözde "Ýttifak ve Entegrasyon" anlaþmasýna göre, Rusya'nýn, Güney Osetya'nýn savunma ve güvenliðini saðlamasý gerekiyor.

Anlaþmada, Güney Osetya'nýn ayrýlýkçý birliklerine ait bazý askeri birliklerin Rusya Federasyonu Silahlý Kuvvetlerine dahil olacaðý belirtilirken, taraflardan birine askeri saldýrý yapýlmasý durumunda diðerinin de ayný muameleye maruz kaldýðýný kabul etmesi öngörülüyor.

Ayrıca okuyun: Trump: Rusya için asla çalýþmadým

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0