En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Galatasaray`dan yüzde 400 bedelli sermaye artýrýmý kararý

14 Kasım 2017 Salı 18:32
22 0
Galatasaray`dan yüzde 400 bedelli sermaye artýrýmý kararý

Galatasaray sermaye artýrýmý için yönetim kurulundan karar çýkardý. Geçtiðimiz günlerde kayýtlý sermaye tavanýný 108 milyon liradan 540 milyon liraya çýkaran Galatasaray yüzde 400 oranýnda sermaye artýrýmý yapmak için yönetim kurulu karar aldý. Þirket 108 milyon lira olan sermayesini yüzde 400 oranýnda artýrarak 540 milyon liraya çýkarmayý hedefliyor.

Þirketimiz Yönetim Kurulu, bugün yapýlan toplantýsýnda gündem ile ilgili konularý müzakere etmiþ ve yapýlan müzakereler sonucunda aþaðýdaki kararlarý almýþtýr.

1. Þirketimiz kayýtlý sermaye sistemine tabi olup, ana sözleþmemizin 7. maddesinin vermiþ olduðu yetkiye istinaden, 540.000.000.-TL (Beþyüzkýrkmilyon Türk Lirasý) kayýtlý sermaye tavaný içerisinde kalmak kaydý ile, 108.000.000.-TL (Yüzsekizmilyon Türk Lirasý) olan çýkarýlmýþ sermayemizin, tamamý nakden (bedelli) karþýlanmak suretiyle 432.000.000.-TL (Dörtyüzotuzikimilyon Türk Lirasý) arttýrýlarak 540.000.000.-TL (Beþyüzkýrkmilyon Türk Lirasý)'ye çýkarýlmasýna,

2. Arttýrýlan 108.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden paylarýn, A grubu ve nama yazýlý olarak oluþturulmasýna, 324.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden paylarýn B grubu ve hamiline yazýlý olarak oluþturulmasýna,

3.Yapýlacak sermaye artýrýmýnda (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

4. Þirketimiz Esas Sözleþmesi'nin (7) Numaralý maddesi tahtýnda Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarýnca, mevcut ortaklarýn yeni pay alma haklarýnýn 1 Kuruþ (0,01 Türk Lirasý) nominal deðerli her bir pay için 0,01 Türk Lirasý fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirasý nominal deðer üzerinden) kullandýrýlmasýna,

5. Ýþbu sermaye artýrýmýnda ihraç edilecek A grubu paylarýn "borsada iþlem görmeyen" nitelikte, B grubu paylarýn "borsada iþlem gören" nitelikte oluþturulmasýna,

6. Mevcut ortaklarýn yeni pay alma haklarýnýn(rüçhan hakkýnýn) kýsýtlanmamasýna, yeni pay alma hakký kullaným süresinin 15 (onbeþ) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlamasý halinde, yeni pay alma hakký kullaným süresinin, izleyen iþ günü akþamý sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarýnýn kullandýrýlmasýndan sonra kalan B grubu paylarýn B grubu olarak; 2 (iki) iþ günü süreyle nominal deðerden düþük olmamak üzere Borsa Ýstanbul A.Þ. Birincil Piyasasýnda oluþacak fiyattan halka arz edilmesine,

8. Süresi içerisinde satýlmayan halka arzdan arta kalan paylarýn mevcudiyeti halinde, hakim hissedarýmýz Galatasaray Spor Kulübü Derneðinin, 14.11.2017 tarih ve 53 sayýlý satýn alma taahhüdü kapsamýnda, kalan paylarýn satýþ süresinin bitiþini takip eden 3 (üç) iþ günü içerisinde, halka arz fiyatýnýn ortalama deðerinden aþaðý olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koþulu ile satýn alýnmasý için taahhüdü veren hakim hissedarýmýza baþvurularak satýþýn bu þekilde tamamlanmasýna,

9. Ýþbu sermaye artýrýmý iþlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasasý Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluþlara baþvurulmasýna, Kurul iznini müteakip diðer tüm iþ ve iþlemlerin ikmaline, sermaye artýþý ile ilgili her türlü iþ ve iþlemin ifasýna,

Ayrıca okuyun: Alman ordusunda Neonazi suikast timi

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0