En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Garanti Bankasý’ndan 5,6 milyar TL net kar

26 Ekim 2018 Cuma 11:46
42 0
Garanti Bankasý’ndan 5,6 milyar TL net kar

Garanti Bankasý, yýlýn 9 ayýnda 5 milyar 629 milyon 870 bin TL net kar elde etti. Bankanýn 9 aylýk finansal sonuçlarýný deðerlendiren Garanti Bankasý Genel Müdürü Fuat Erbil, “2018 yýlýnýn 3. çeyreðini zorlayýcý piyasa koþullarýný saðlam bilançomuz, gerekli seviyelerin çok üstünde güçlü sermayemiz ve likiditemiz ile baþarýyla yöneterek tamamladýk.” ifadelerini kullandý.

Bankanýn sürdürülebilir kalkýnma önceliðiyle ekonomiye katkýsýnýn 355 milyar TL'ye ulaþtýðýný bildiren Erbil, “Tüm paydaþlarýmýzýn bankamýza olan inancý, müþterimize, insan kaynaðýmýza ve operasyonel mükemmelliðe olan odaklýlýðýmýzla büyük bir ekip olarak engelleri aþtýk. Garanti'yi tercih eden müþterilerimizin sayýsý 16 milyonu aþtý. Müþterilerimizin bize olan güveniyle müþteri mevduatý pazar payýmýzý yüzde 11,9’a yükselttik. Dijitalleþme ekseninde müþterilerimizin her türlü hizmeti tek bir noktadan, en hýzlý ve kolay þekilde alabildiði yenilikçi hizmet modelimizle, yeni bir döneme öncülük yaptýk. Tüm bireylerin fýrsatlardan eþit yararlandýðý kapsayýcý bir ekonominin oluþmasý için çalýþmaya, kadýnlarýn ekonomik yaþama aktif katýlýmýný desteklemeye, Türkiye’nin giriþimcilik ekosisteminin geliþimine katký saðlamaya devam ediyoruz.” deðerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0