En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Geleneksel mesleklere faizsiz kredi

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:53
76 0
Geleneksel mesleklere faizsiz kredi

Halk Bankasý tarafýndan esnaf ve sanatkârlara kullandýrýlacak 22 milyarlýk krediye iliþkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayýmlandý. Karara göre; Esnaf ve sanatkârlarýn finansman ihtiyacýný uygun koþullarda karþýlamak üzere Halk Bankasý’nca kooperatif kefaletiyle veya doðrudan esnaf ve sanatkârlara kullandýrýlan, bakiyesi 2019’a devretmiþ ve 2019 sonuna kadar bankadan yeni kullanýlacak kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal deðerleri olan el dokuma iþleri, çini ve çömlek yapýmý, ahþap oyma, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarýnda faaliyet gösteren, ‘esnaf vergi muafiyet belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara, 2019 yýlýnda kullandýrýlacak kredilerde ve bakiyesi 2019’a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak. Ayrýca mesleki eðitim kanunu kapsamýnda en az 1 yýllýk ustalýk belgesine sahip olan ve ustalýk belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yýl içinde kendi adýna iþletme kurduðunu belgeleyen giriþimci esnafa, 2019 yýlýnda kullandýrýlacak kredilerde ve bakiyesi 2019’a devreden kredilerde yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Ertelenmiþ, taksitlendirilmiþ, tasfiye olunacak alacaklar kapsamýnda borcu bulunan veya yeniden yapýlandýrýlmýþ kredi borcu bulunan ile yeniden yapýlandýrýlmýþ kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara borçlarýnýn tamamý bankaya ödenmeden bu uygulama kapsamýnda kredi açýlmayacak. Baþvuru tarihi itibariyle son 5 yýl içinde diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn faiz veya hibe desteði niteliðindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu karar kapsamýnda ayný iþletme için ayný konuda faiz indirimli kredi kullandýrýlmayacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0