En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Havacýlýkta 2023 Vizyonu bugün resmen baþladý

28 Kasım 2017 Salı 13:11
19 0
Havacýlýkta 2023 Vizyonu bugün resmen baþladý

Boeing'in Türkiye'deki paydaþlarý ve iþ ortaklarý ile birlikte çalýþarak Türkiye'nin 2023 Vizyonu doðrultusunda Türk havacýlýk sanayiinin küresel rekabetçiliði ve sürdürülebilir büyümesi hedeflerini desteklemek üzere geliþtirdiði ve geçen hafta Savunma Sanayii Müsteþarý Prof. Dr. Ýsmail Demir'in katýlýmlarýyla kapsamý açýklanan Milli Havacýlýk Planý'nýn ilk adýmý atýlýyor. Planýn en önemli unsurlarýndan biri olan "Boeing Türkiye Havacýlýk Sanayii Geliþtirme Programý" Ýstanbul'da yapýlan bir törenle bugün baþlatýldý.

Program Açýlýþ Töreni ve Konferansý, Savunma Sanayi Müsteþarlýðý (SSM) himayelerinde 100'ü aþkýn firmanýn katýlýmý ile 28 Kasým 2017 tarihinde Ýstanbul'da gerçekleþti.

Boeing, Türkiye'de ilk defa gerçekleþtirilecek olan programla birlikte, Türk sanayiinin global havacýlýk tedarik zincirindeki payýný arttýrmayý amaçlýyor.

Havacýlýk Sanayii Geliþtirme Programý Açýlýþ Töreni ve Konferansý'na Boeing'in Türkiye'deki paydaþlarý ve mevcut tedarikçilerinin yaný sýra, hâlihazýrda Boeing tedarikçisi olmayan pek çok þirket temsilcisi de katýldý.

Boeing Ticari Uçaklar Tedarik Yönetiminden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Brian Baird, Havacýlýk Sanayii Geliþtirme Programýnýn içeriði hakkýnda bilgi verdikten sonra, Türk sanayiinin Boeing'in tedarik zincirindeki payýnýn artmasý için atýlacak adýmlarý da katýlýmcýlarla paylaþtý. "Bu yüksek katma deðerli ve ihracata odaklý sektörde Havacýlýk Sanayii Geliþtirme Programý'ný hayata geçirmekten dolayý çok mutluyuz." diye belirten Brian Baird, "Bu programla Türk havacýlýk sanayiinin küresel tedarik zincirinden daha yüksek pay almasýný, küresel rekabetçiliðini ve rekabet eden firma sayýsýný arttýrmayý hedefliyoruz." dedi.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayþem Sargýn yaptýðý açýklamada, "Türkiye, havacýlýkta güçlü büyüyen bir ülke olmasýnýn yaný sýra, Boeing'in küresel baþarýsýna katký saðlayan, yüksek standartlarda üretim yapan sanayii, yüksek kabiliyete sahip mühendisleri ve yetkin insan kaynaðý ile Boeing'in verimliliðine ve rekabetçiliðine önemli katkýlar saðlayan bir ülke. Ýþte bu nedenlerle Türkiye ile iliþkimizi stratejik ortaklýða dönüþtürmek üzere, Türkiye'deki paydaþlarýmýz ile birlikte Milli Havacýlýk Planýmýzý oluþturduk. Bu planýn en önemli unsurlarýn biri sanayi iþ birliðidir." diye belirtti.

Ayrıca okuyun: Savunma Sanayii Baþkaný Demir: Zirvede güzel bir sürprizimiz olacak

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0